Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 08.12.2021 14:27
Gunārs, Gunis, Vladimirs
Dienas teikums

Mīlestība ir vienīgais, kas dara dzīvi panesamu, kas līdzsvaro bezjēgu. /Benita Veisberga/

Biedrības “Preiļu rajona partnerība” paziņojums

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

 

8. kārtas projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

15.06.2020. – 15.07.2020.

 

8. kārtai piešķirtais ELFLA

publiskais finansējums

 

EUR  230897.62

Projektu  īstenošanas termiņš

 

1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projektu iesniegumu iesniegšana

 

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Kontaktinformācija un konsultācijas

Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā “Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi

Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode

Tālr. 22026684

e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv

mājas lapa: www.preilupartneriba.lv

 

Cita informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

          biedrības Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi

          biedrības mājas lapas  www.preilupartneriba.lv

 

          Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

     

 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

 

SVVA Stratēģiskais mērķis:

M1 Darbs un uzņēmējdarbība

Rīcība 1.1.

Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija

Kārtai piešķirtais finansējuma  apmērs 

EUR  230897.62

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR

          līdz 50 000 EUR

         līdz 100 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

70%

80% - kopprojektiem

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590

5.1. punktā minētā darbība

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīcības risinājumi

 

 

 

 

 

 

 

Papildus informācija

 

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3.vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu izveidošanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

 

          Ražošanas attīstība, it īpaši tādas, kas izmanto vietējos resursus

          Uzņēmējdarbības vidi veicinoši produkti un pakalpojumi, piemēram, finanšu pakalpojumi, konsultāciju centri, biznesa inkubatori, uzņēmējdarbības centri u.tml.

          Jauni, inovatīvi produkti un pakalpojumi, kas risina ne tikai vietējo iedzīvotāju vajadzības, bet veicina arī tūrismu

          Darbinieku apmācību īstenošana

          Pasākumi darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

          Sociālā uzņēmējdarbība

          Jaunu produktu un pakalpojumu attīstība, pievienotās vērtības un eksporta potenciāla paaugstināšana

 

    Šajā kārtā:  Netiek atbalstīta jauna būvniecība

Atbalsta pretendenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Juridiska (tostarp biedrība/nodibinājums) vai fiziska persona, kas veic saimniecisku darbību (apgrozījums līdz 70 000 eur noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas).

          Juridiska persona (tostarp biedrība /nodibinājums) vai fiziska persona, kura plāno veikt saimniecisku darbību

          Kopprojekta* gadījumā:

          lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (kopprojektā nav ierobežojuma uz apgrozījumu);

           vietējā pašvaldība.

*Kopprojekts ir projekts, kurā plānoto investīciju izmanto kopīgi atbilstoši MK noteikumiem Nr. 590 6.4. punktam.

Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju

 

 

Papildus iesniedzamie dokumenti:

          Tirgus izpētes dokumentācija.(kritērijs 2.5)

          Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai uzņēmuma darbības reģistrēto darbības vietu (kritērijs 2.4)

           Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā (kritērijs 2.7)

          Atbalsta pretendenta pašnovērtējumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

          Kritērijos 3.4. un 3.6. minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

 

 

 

 

1.stratēģiskā mērķa sasniegšanai iesniegto projektu vērtēšanas kritēriji – TABULA 9

 

 

Nr.p.k.

 

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums /

Punkti

 

Projekta

iesnieguma

attiecīgā sadaļa

Fonds: ELFLA

Stratēģiskais mērķis 1: DARBS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA (ekonomiskās aktivitātes veicināšana)

Rīcība 1.1. - Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija.

 

1.       Projekta atbilstība SVVA stratēģijai

2.        

1.1.

Projekts atbilsts SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG

darbības teritoriju

·         Atbilst (1 punkts)

·         Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti) (0 punkti)

 

1

0

 

Projekta iesniegums kopumā

3.       Vispārējie kritēriji

4.        

2.1.

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti – t.sk. ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), un jau ir veikta iepirkuma procedūra

 

 

 

5

D1

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti – t.sk. ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), taču nav vēl veikta iepirkuma procedūra

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti

 

0  

2.2.

Atbalsta pretendenta apstiprināto un  realizēto projekta iesniegumu skaits ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2014-2020 ietvaros

Atbalsta pretendents iepriekš nav realizējis projektus ELFLA fondā SVVA stratēģijas īstenošanas periodā 2014.-2020. ietvaros,

3

 

A4

Atbalsta pretendentam ir apstiprināts vai realizēts viens projekta iesniegums ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2014-2020 ietvaros

1

 

Atbalsta pretendentam ir apstiprināti vai realizēti divi un vairāk projekta iesniegumi ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2014-2020 ietvaros

0

2.3.

Projekta sagatavotība, pamatojums, loģisks plānojums, projekta inovācijas un ilgtspējas pamatojums

Projektā skaidri aprakstīta:

·         uzņēmuma esošā situācija,

·         projektam izvirzīti ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kas ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms;

·         aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,

·         pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;

·          iesniegumā pamatota projekta inovācija vai jauninājums;

 

5

 B5, B6, B15, C1

Projektā skaidri aprakstīta:

·         uzņēmuma esošā situācija,

·         projektam izvirzīti ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kas ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms;

·         aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,

·         pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;

·          aprakstā nav pamatota vai paredzēta projekta inovācija vai jauninājums;

 

3

 

 

 

 

 

Projektā nepilnīgi aprakstīta:

·         nav, vai nepilnīgi aprakstīta uzņēmuma esošā situācija,

·         nav, vai nepilnīgi aprakstīti  izvirzītie ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, vai arī

tie nav konkrēti, reāli, sasniedzami un izmērāmi;

·         nav vai aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,

·         nav pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;

·          aprakstā nav pamatota vai paredzēta projekta inovācija vai jauninājums;

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Atbalsta pretendenta darbība

reģistrēta VRG darbības teritorijā

Obligāta prasība fiziskām personām iesniegt PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

Fiziska persona – uz projekta iesniegšanas brīdi IR deklarēta vismaz 12 mēnešus VRG darbības teritorijā un ir jāiesniedz PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu , juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība uz projekta iesniegšanas brīdi IR reģistrēta vismaz 12 mēnešus VRG darbības teritorijā

1

Fiziskai personai –jāiesniedz PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu

 

Fiziska persona uz projekta iesniegšanas brīdi nav deklarēta, vai ir deklarēta mazāk  kā 12 mēnešus VRG darbības teritorijā, vai arī tā nav iesniegusi izziņu, juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai NAV reģistrēta, vai ir reģistrēta mazāk kā 12 mēnešus VRG darbības teritorijā

0

2.5.

Skaidri definēts mērķa tirgus un veikta tirgus izpēte

Obligāta prasība- pievienot dokumentāciju par tirgus izpēti.

Aprakstīts produkta/ pakalpojuma noieta tirgus (veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālo pircēju loks, norādīta informācija, kā tiks popularizēts produkts/ pakalpojums (ir iesniegta dokumentācija par tirgus izpēti)

2

B5, B6, Tirgus izpētes dokumentācija

Daļēji aprakstīts saražotās produkta/pakalpojuma noieta tirgus, daļēji veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālais pircēju loks, norādīta neliela informācija kā tiks popularizēts produkts /pakalpojums; (nav iesniegta dokumentācija par tirgus izpēti)

1

Mērķa tirgus apraksts nav sniegts, nav aprakstīts saražotās produkcijas/pakalpojuma noieta tirgus, nav veikta tirgus izpēte. Nav sniegta informācija par produkta/pakalpojuma popularizēšanu

0

2.6.

Projekta budžets

Projekta budžetā plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu

2

B6, B8, B9, B10

Projekta budžetā plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un daļēji orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

1

Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

0

2.7.

Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā. Obligāta prasība- pievienot dokumentāciju par risku izvērtējumu.

Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

2

B6.1, B15, risku izvērtējuma dokuments

Projekta iesniegumā nepilnīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un/vai nav aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

1

 Nav veikts iespējamo risku izvērtējums

0

2.8.

Projekta darbības virziens

(punkti summējas)  

Ražošana

3

A1, B5, B6, B8, B9, C

Pakalpojums   

1

 

 

 

3. Specifiskie kritēriji

3.1.

Plānots kopprojekts

Projekts ir kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)

3

A2

Projekts nav kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)

0

3.2.

Moderno tehnoloģiju pielietošana1

Projektā plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas, projekta iesniegumā aprakstīts, kādas modernās tehnoloģijas plānots ieviest un kā tās palielinās projekta mērķu sasniegšanu

3

B3, B5, B6, B15

Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupība, neaizvietojot esošās iekārtas

2

Projektā nav plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas

0

 

3.3.

Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi (projekta iesniedzēja kapacitāte, materiāli) (Punkti summējas.)

 

Atbalsta pretendentam un/vai tā piesaistītajiem speciālistiem ir nepieciešamās zināšanas, pieredze jomā kurā tiek īstenots projekts. (1 punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendents iesniedz apliecinošus dokumentus , piem. CV, izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts)            

1

A1, B6, B16, D1

Ja atbalsta pretendents neiesniedz apliecinošus dokumentus , piem. CV, izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts

0

Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā ir nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)

1

Projekta īstenošanai nav nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā nav nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)

0

3.4.*

Sadarbība un kooperācija

Projektā ir plānota un aprakstīta sadarbība ar citiem nozares pārstāvjiem, vai arī starp-nozaru sadarbība VRG teritorijas ietvaros vai ārpus tās, t.sk. kooperācijas rezultātā iespējamā saimnieciskās darbības augstāka efektivitāte

1

B3, B5, B6, B15

Projektā nav plānota un aprakstīta sadarbība ar citiem nozares pārstāvjiem, vai arī starp-nozaru sadarbība VRG teritorijas ietvaros , t.sk. kooperācijas rezultātā iespējamā saimnieciskās darbības augstāka efektivitāte

0

3.5.

Projekts īstenots lauku teritorijā

Projektu plānots īstenot tālāk par 5km no pagasta centra 2

2

B7

Projektu plānots īstenot pagasta centrā vai 5km  no  pagasta centra

1.5

Projektu plānots īstenot 5km no novada centra (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)

1

Projektu plānots īstenot novada centrā (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)

0.5

Projektu plānots īstenot reģionālās nozīmes attīstības centrā (Preiļos vai Līvānos)

0

3.6.*

Eksporta potenciāls

(iesniedz aprakstu par sasniedzamajiem rādītājiem plānotā eksporta jomā)

Projektā aprakstīts, vai un kā projekta rezultātā tiks paaugstināts pretendenta ražotās preces vai sniegtā pakalpojuma eksporta potenciāls (iesniedz aprakstu par sasniedzamajiem rādītājiem plānotā eksporta jomā)

2

B5, B6, B15

Projektā daļēji aprakstīts, vai un kā projekta rezultātā tiks paaugstināts pretendenta ražotās preces vai sniegtā pakalpojuma eksporta potenciāls

1

Projektā nav paredzēts eksports      

0

3.7.

 

Pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā

Līdzfinansējuma daļa ir vismaz 20% lielāka par minimāli pieļaujamo

5

B6.3., B9, C

Līdzfinansējuma daļa ir līdz 20% lielāka par minimāli pieļaujamo

2

Līdzfinansējuma daļa ir vienāda ar minimāli pieļaujamo          

0

3.8.

Projekta attiecināmo izmaksu apjoms

Aprēķins pielietojot formulu:

P – iegūto punktu skaits;

A – Projektā paredzētā attiecināmo izmaksu summa;

B – Rīcībā maksimālā attiecināmo izmaksu summa.

 

Jo mazāka projekta attiecināmo izmaksu summa, jo lielāks punktu skaits….

0,99-0

B9

 

PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:

1.kārtas projektiem

Atbilstība specifiskajiem kritērijiem

0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 8 (astoņos) specifiskajos kritērijos

n/a

             

(*)  atzīmētajos kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

 

 

Maksimālais iespējamais punktu skaits: 43,99        

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:  22

 


« Atgriezties pie rakstiemPēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Notikumu kalendārs
forward
forward
Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »