Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 08.12.2021 15:32
Gunārs, Gunis, Vladimirs
Dienas teikums

Mīlestība ir vienīgais, kas dara dzīvi panesamu, kas līdzsvaro bezjēgu. /Benita Veisberga/

Biedrības “Preiļu rajona partnerība” paziņojums

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

7. kārtas projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

15.06.2020. – 15.07.2020.

 

7. kārtai piešķirtais ELFLA

publiskais finansējums

 

EUR  83902.95

Projektu  īstenošanas termiņš

 

1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projektu iesniegumu iesniegšana

 

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Kontaktinformācija un konsultācijas

Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā “Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi

Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode

Tālr. 22026684

e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv

mājas lapa: AAwww.preilupartneriba.lv

Cita informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

          biedrības Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi

          biedrības mājas lapas  www.preilupartneriba.lv

 

          Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

     

 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

 

SVVA Stratēģiskais mērķis:

M2 -  Dzīvošana

Sabiedriskās aktivitātes veicināšana

Rīcība 2.1.

“Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)”

 

Rīcībai piešķirtais finansējuma  apmērs 

EUR  10 000.00

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR

līdz 10 000 EUR

 

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

90%

 

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590

5.2. punktā minētā darbība

 

 

 

Rīcības risinājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

 

          Vietējās iniciatīvas sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu) dažādošanai; 

           Neformālās izglītības pakalpojumu (visa vecuma iedzīvotājiem) uzlabošanas un pieejamības veicināšanas pasākumi; 

          Sociālās aprūpes un aizsardzības, t.sk. medicīniski sociālās aprūpes sabiedrisko pakalpojumu attīstība vai jaunu pakalpojumu izveide;

           Veselības veicināšanas, saglabāšanas un rehabilitācijas, veselīga dzīvesveida, aktīvas novecošanas, arodveselības un citu veselības profilakses pakalpojumu attīstība, infrastruktūras, materiāli tehniskā nodrošinājuma, aprīkojuma iegāde;

           U.c.  

Atbalsta pretendenti

 

 

 

Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju

 

 

Papildus iesniedzamie dokumenti:

 

          Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai uzņēmuma darbības reģistrēto darbības vietu (kritērijs 2.4)

           Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā (kritērijs 2.6)

          Atbalsta pretendenta pašnovērtējumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

 

Rīcība 2.2.

Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un  uzlabošana

 

Rīcībai pieškirtais finansējuma  apmērs 

EUR  53902.95

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR

līdz 25 000 EUR

 

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

90%

 

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590

5.2. punktā minētā darbība

 

 

 

Rīcības risinājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

 

          Pievedceļu, parku, skvēru, laukumu, iekšpagalmu, autostāvvietu, kapsētu u.c. vides objektu ierīkošana vai uzlabošana; Dabas resursu sakopšana, saglabāšana, aizsardzība un attīstība (t.sk. ūdenstilpņu krastu sakopšana un labiekārtošana, ugunskura vietu, peldvietu, skatu torņu ierīkošana un/vai sakopšana);

          Informācijas stendu, norādes zīmju uz apskates objektiem izvietošana apkārtējās vides pievilcības palielināšanai;

           Kultūras objektu, muzeju, sakrālo celtņu atjaunošana un labiekārtošana vietējo iedzīvotāju vajadzībām un tūrisma veicināšanai

           Sporta, kultūras, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana (sporta telpas un laukumi, rotaļu un atrakciju laukumi, nelielas brīvdabas estrādes, laivu piestātnes, dabas takas, velo takas, slēpošanas trases u.c. atpūtas objekti dabā), to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk., iedzīvotāju un VRG viesu līdzdalības veicināšana (arī nacionālā un starptautiskā mērogā);

           U.c.  

Atbalsta pretendenti

 

 

 

Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju

 

 

Papildus iesniedzamie dokumenti:

 

          Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai uzņēmuma darbības reģistrēto darbības vietu (kritērijs 2.4)

           Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā (kritērijs 2.6)

          Atbalsta pretendenta pašnovērtējumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

 

Rīcība 2.3.

Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)

 

Rīcībai pieškirtais finansējuma  apmērs 

EUR  20 000,00

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR

līdz 15 000 EUR

 

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

90%

 

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590

5.2. punktā minētā darbība

 

 

 

Rīcības risinājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

          Lauku cilvēku prasmju, iemaņu, vajadzību, interešu, spēju, radošās izaugsmes un  sekmēšana (t.sk, tērpu, aprīkojuma u.c. nodrošināšana) vietējo iedzīvotāju vajadzībām un tūrisma veicināšanai;

           Aktīvās atpūtas, sporta un saturīga brīvā laika pavadīšanas pakalpojumi un iniciatīvas vietējo iedzīvotāju vajadzībām un tūrisma veicināšanai;

          Vietējās iniciatīvas kultūras, sporta un citu brīvā laika sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, piemēram, kultūras kopu, radošo studiju, sporta klubu un pašdarbības aktivitāšu veicināšanai vajadzīgā aprīkojuma iegāde

           U.c. 

Atbalsta pretendenti

 

 

 

Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju

 

 

Papildus iesniedzamie dokumenti:

 

          Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai uzņēmuma darbības reģistrēto darbības vietu (kritērijs 2.4)

           Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā (kritērijs 2.6)

          Atbalsta pretendenta pašnovērtējumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

 

 

 

 

 

2.stratēģiskā mērķa sasniegšanai iesniegto projektu vērtēšanas kritēriji - TABULA 10

Nr.p.k.

 

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums /

Punkti

 

Projekta

iesnieguma

attiecīgā sadaļa

Fonds: ELFLA

Stratēģiskais mērķis 2: Dzīvošana (SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES VEICINĀŠANA)

Rīcība 2.1. - Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)

Rīcība 2.2. - Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana

Rīcība 2.3. - Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)

          Projekta atbilstība SVVA stratēģijai

1.1.

Projekts atbilsts SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG

darbības teritoriju

          Atbilst (1 punkts)

          Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti) (0 punkti)

 

1

0

Projekta iesniegums kopumā

 

2. Vispārējie kritēriji

2.1.

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti – t.sk. ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), un jau ir veikta iepirkuma procedūra

 

 

 

 

5

 

D1

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti – t.sk. ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), taču nav vēl veikta iepirkuma procedūra

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti

0

2.2.

Atbalsta pretendenta apstiprināto un  realizēto projekta iesniegumu skaits ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2014-2020 ietvaros

Atbalsta pretendents iepriekš nav realizējis projektus ELFLA fondā SVVA stratēģijas īstenošanas periodā 2014.-2020. ietvaros,

 

3

 

A2

Atbalsta pretendentam ir apstiprināts vai realizēts viens projekta iesniegums ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas  perioda 2014-2020 ietvaros

1

 

Atbalsta pretendentam ir apstiprināti vai realizēti divi un vairāk projekta iesniegumi ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2014-2020 ietvaros

0

2.3.

Projekta sagatavotība, pamatojums, loģisks plānojums, projekta inovācijas un ilgtspējas pamatojums

 

Projektā skaidri aprakstīta:

          uzņēmuma esošā situācija,

          projektam izvirzīti ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kas ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms;

          aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,

          pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;

           iesniegumā pamatota projekta inovācija vai jauninājums;

          aprakstīts, kā projekta rezultāti tiks uzturēti, attīstīti tālāk un izmantoti atbilstoši plānotajam mērķim pēc projekta īstenošanas,

 

5

B4, B5, B6, B13

Projektā skaidri aprakstīta:

          uzņēmuma esošā situācija,

          projektam izvirzīti ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kas ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms;

          aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,

          pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;

           aprakstā nav pamatota vai paredzēta projekta inovācija vai jauninājums;

          aprakstīts, kā projekta rezultāti tiks uzturēti, attīstīti tālāk un izmantoti atbilstoši plānotajam mērķim pēc projekta īstenošanas,

 

 

 

 

 

3

 

 

Projektā nepilnīgi aprakstīta:

          nav, vai nepilnīgi aprakstīta uzņēmuma esošā situācija,

          nav, vai nepilnīgi aprakstīti  izvirzītie ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, vai arī

tie nav konkrēti, reāli, sasniedzami un izmērāmi;

          nav vai aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,

          nav pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;

           aprakstā nav pamatota vai paredzēta projekta inovācija vai jauninājums;

nav vai nepilnīgi aprakstīts, kā projekta rezultāti tiks uzturēti, attīstīti tālāk un izmantoti atbilstoši plānotajam mērķim pēc projekta īstenošanas

1

2.4.

Atbalsta pretendenta darbība

reģistrēta VRG darbības teritorijā.

Obligāta prasība fiziskām personām iesniegt PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

Fiziska persona – uz projekta iesniegšanas brīdi IR deklarēta, un projekta īstenošanas un uzraudzības laikā jābūt deklarētai VRG darbības teritorijā un ir jāiesniedz PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu. Juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība uz projekta iesniegšanas brīdi IR reģistrēta  un projekta īstenošanas un uzraudzības laikā JĀBŪT reģistrētai VRG darbības teritorijā

1

Fiziskai personai –jāiesniedz PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Fiziska persona – uz projekta iesniegšanas brīdi nav deklarēta VRG darbības teritorijā, vai arī tā nav iesniegusi izziņu, juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – uz projekta iesniegšanu nav reģistrēta VRG darbības teritorijā

0

2.5.

Projekta budžets

Projektā plānotās iegādes ir saistītas un pamatotas ar projekta mērķi

2

B6, B8, B9

Projektā plānotās iegādes daļēji ir saistītas un pamatotas ar projekta mērķi

1

Projektā plānotās iegādes nav saistītas un pamatotas ar projekta mērķi.

0

 

2.6.

Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā

Obligāta prasība – pievienot dokumentāciju par risku izvērtējumu

Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums pēc būtības un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai gan projekta īstenošanas, gan uzraudzības periodā

3

B6.1, B13, risku izvērtējums

Projekta iesniegumā nepilnīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un/vai nav aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

1

Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

0

 

3. Specifiskie kritēriji

3.1.

Esošo resursu ilgtspējīga izmantošana

           

Projekta aktivitātes tiek īstenotas telpās vai izmantojot materiāli tehnisko bāzi, kas izveidota vai uzlabota iepriekšējā plānošanas periodā, vienlaicīgi ar attiecīgo projektu ir sasniedzot mērķi

 

2

B5, B6, B13, VRG datu bāzes informācija

Projektā tiek veidota jauna infrastruktūra, iegādāta materiāli tehniskā bāze vai objekts, organizētas sabiedriskās aktivitātes, neizmantojot iepriekšējā periodā radīto infrastruktūru vai objektu

 

1

3.2.

Kultūrvēsturiskā (materiālā un/vai nemateriālā) vai dabas mantojuma saglabāšana un popularizēšana

 

Projekta rezultātā tiks saglabāts, atjaunots, attīstīts un popularizēts vietējais materiālais un/vai nemateriālais kultūrvēsturiskais vai dabas mantojums

1

 

B5, B6, B13

Projekta aktivitātes un rezultāti neskar vietējo materiālo vai nemateriālo kultūrvēsturisko vai dabas mantojumu

0

3.3.

Moderno tehnoloģiju pielietošana 3

Projektā plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas, projekta iesniegumā aprakstīts, kādas modernās tehnoloģijas plānots ieviest un kā tās palielinās projekta mērķu sasniegšanu

3

B5, B6, B13

Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupību

2

Projektā nav plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas

0

3.4.

Projekta īstenošanai ir nepieciešamie resursi (projekta iesniedzēja kapacitāte, materiāli) Punkti summējas

 

Atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, pieredze jomā kurā tiek īstenots projekts. ( 1punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendents iesniedz apliecinošus dokumentus , piem. CV, izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts)

1

A1, B6, B15, D1

 

ja atbalsta pretendents neiesniedz apliecinošus dokumentus , piem. CV, izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts

0

Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā ir nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)

 

1

Projekta īstenošanai nav nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā nav nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)

0

3.5.

Projekts īstenots lauku teritorijā

Projektu plānots īstenot tālāk par 5km no pagasta/novada centra 4

2

 

B7

Projektu plānots īstenot pagasta centrā vai 5km rādiusā ap pagasta centru

1.5

Projektu plānots īstenot 5km rādiusā ap novada centru (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)

1

Projektu plānots īstenot novada centrā (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)

0.5

Projektu plānots īstenot reģionālās nozīmes attīstības centrā (Preiļos vai Līvānos)

0

3.6.

Projekta attiecināmo izmaksu apjoms

Aprēķins pielietojot formulu:

 

P – iegūto punktu skaits;

A – Projektā paredzētā attiecināmo izmaksu summa;

B – Rīcībā maksimālā attiecināmo izmaksu summa.

Jo mazāka projekta attiecināmo izmaksu summa, jo lielāks punktu skaits

 

0,99-0

B9

 

PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:

1.kārtas projektiem

Atbilstība specifiskajiem kritērijiem

0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 6 ( sešos) specifiskajos kritērijos

n/a

                     

 

 

Maksimālais iespējamais punktu skaits 29,99  

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:  15

 

 


« Atgriezties pie rakstiemPēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Notikumu kalendārs
forward
forward
Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »