Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 30.11.2021 16:46
Andrievs, Andrejs, Andris
Dienas teikums

Lai kā gribētu, svešu pieredzi nav iespējams padarīt par savu. /I. Ābele/

Sociālā dienesta atgādinājums Vārkavas novada iedzīvotājiem

Vārkavas novada Sociālais dienests atgādina, ka novada iedzīvotāji var saņemt papildus materiālo palīdzību:

 

Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu

Vienreizējs pabalsts ģimenei ir  214 euro par katru jaundzimušo bērnu. Tiesības saņemt pabalstu ir LR pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods, kura deklarētā un pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna deklarētā pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar Vārkavas novada Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. Pabalsts pieprasāms  6 mēnešu laikā  no bērna piedzimšanas dienas.

 

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

Vienreizējs pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu personai medicīnas pakalpojumu apmaksai, neizvērtējot personas materiālo stāvokli. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs ir līdz 65 euro gadā.

 

Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu par personu, kuras deklarētā dzīves vieta pirms nāves ir bijusi Vārkavas novada administratīvā teritorija un par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras netiek saņemts likumā „Valsts sociālo pabalstu likums” noteiktais apbedīšanas pabalsts, vai piešķirtais pabalsts nesastāda 285 euro.

Personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, auto transporta pakalpojumu segšanai( katafalks, bēru viesu pārvadāšana), dienests ir tiesīgs piešķirt pabalstu 35 euro apmērā. Pabalsts tiek piešķirts personām, neizvērtējot personas( ģimenes) materiālo stāvokli, uzrādot apmaksas čeku par transporta pakalpojumiem. 

 

Pabalsts personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm

Vienreizējs pabalsts Vārkavas novada dzīvojošām personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm (dokumentu noformēšanai un pārtikas iegādei) –36 euro apmērā, par pamatu ir izziņa par atbrīvošanu no ieslodzījuma pamata. 

 

Pabalsts ugunsgrēkā cietušajām personām

Vienreizējs ārkārtas situācijas pabalsts Valstī noteiktās minimālas darba algas apmērā un  pabalsts mantiskā veidā (kokmateriāli) dzīvojamās mājas vai kūts atjaunošanai.  Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras deklarētā dzīves vieta un ugunsgrēkā cietušais objekts (dzīvojamā māja vai palīgēka) ir Vārkavas novads. Pabalsts piešķirams kā kokmateriāli no pašvaldībai piederošā meža un tā apjoms ir līdz 10 m³ kokmateriālu.

 

 Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras

Vienreizējais materiālais pabalsts tiek piešķirts transporta pakalpojumu kompensācijai  klientiem,   kuriem   nepieciešama  hemodialīze procedūra,   neizvērtējot   personas   materiālo stāvokli.

Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklatā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprašanas ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs ir 72 euro gadā personai, saskaņā ar sarakstu no Latvijas Nieru slimnieku asociācijas.

 

 Pabalsts donoriem

 

Pabalsts donoriem tiek piešķirts personām, kuras ir nodevušas asinis. Pabalsta apmērs donoriem par vienu asins nodošanas reizi ir 5,00 euro. Pabalsts tiek izmaksāts pēc katras asins nodošanas reizes, uzrādot izziņu par asins nodošanu, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc asins nodošanas.

 

Atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā

Apgādnieka zaudējuma gadījumā ir tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 50,00 euro apmērā kalendārā gadā.

Atbalstu piešķir bērnam līdz pilngadības sasniegšanai, ja tas nav stājies laulībā, vai pēc pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā ( pilna laika klātienē) un nav vecāks par 24 gadiem.

Atbalstu piešķir apgādnieku zaudējušam bērnam un izmaksā viņa mātei, tēvam, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu faktiski audzina bērnu. 

 

Atbalsts interešu izglītības mācību izdevumu segšanai

Bērnam ir tiesības saņemt atbalstu interešu izglītības mācību izdevumu segšanai, bet ne vairāk kā 10 euro apmērā mēnesī.

Atbalstu piešķir bērnam līdz pilngadības sasniegšanai, ja tas nav stājies laulībā, vai pēc pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.

Atbalstu izmaksā viņa vecākiem vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu faktiski audzina bērnu. 

 

Atbalsts jubilejās

Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 50,00 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras sasniegušas 80, 85, 90, 95 un 100 gadu vecumu.

Sasniedzot 101 gada vecumu personām ir tiesības turpmāk katru gadu dzimšanas dienā saņemt vienreizēju atbalstu 50,00 euro apmērā. 

 

Atbalsts politiski represētām personām

Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 20,00 euro apmērā ir politiski represētajām personām.

 

Atbalsts personām ar invaliditāti:

Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 20,00 euro apmērā ir personām ar I pirmās grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti.

 

Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa apkures, komunālo maksājumu segšanai un kurināmā iegādei 71 euro apmērā, vienu reizi kalendārajā gadā.

 

Pabalstu piešķir: trūcīgām ģimenēm; vientuļiem pensionāriem/personām ar invaliditāti/, kuriem nav kopīga mājsaimniecība ar darbspējīgiem apgādniekiem; vientuļiem I un II grupas personām ar invaliditāti.

 

Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja:

      - pēdējā gada laikā ir gūti ienākumi no nekustamā īpašuma realizācijas;

     - dzīvoklis (mājoklis) tiek izīrēts citai personai;

      - pabalsta pieprasītājam vai viņa ģimenei pieder divi vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi.

 

Pabalsts aprūpes nodrošināšanai

 

Pabalsts tiek piešķirts: vientuļiem pensionāriem, I un II grupas personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgu apgādnieku:

-  kuri dzīvo vieni un ir atzīti par nespējīgiem sevi aprūpēt, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa;

-  kuri gaida rindā uz sociālās aprūpes centru.

Pabalsta izmaksas apmērs:

   - guļošām, kopjamām personām līdz 35 euro katru mēnesi;

   - pārējām personām 21 euro katru mēnesi.

 

Personām, kurām nepieciešama pastāvīga aprūpe, pabalsts tiek piešķirts uz vienu gadu. Atveseļošanās periodā vai slimības laikā pabalsts tiek piešķirts uz četriem mēnešiem.

Pabalsts aprūpei netiek piešķirts personām, kuras saņem valsts nodrošināto pabalstu personai ar invaliditāti 213.43 euro apmērā.

Par pārējiem pabalstiem, atbalstiem un pakalpojumiem informācija ir pieejama novada mājas lapā vai saņemot konsultāciju Sociālajā dienestā.

 

Vārkavas novada Sociālais dienests

Mob.t. 28383161


« Atgriezties pie rakstiemPēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Notikumu kalendārs
forward
forward
Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »