Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 03.10.2023 00:08
Elza, Ilizana
Dienas teikums

Mīlestība ir vienīgais, kas dara dzīvi panesamu, kas līdzsvaro bezjēgu. /Benita Veisberga/

 

Preiļu novada domes komiteju sastāvu var skatīt šeit:

https://preili.lv/pasvaldiba/dome/komitejas/

 

 

 

 

 

 

 

NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS

 

 

Domes darbības nodrošināšanai un lēmumprojektu izstrādei dome no deputātiem ievēl un izveido 3 pastāvīgās komitejas. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja domstarpību gadījumā šo principu nav iespējams ievērot, komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa.

 


 

Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai finanšu komitejai. 1. Finanšu komiteja:
 • nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo
 • komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanaI domes sēdē;
 • sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 • sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā
 • neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
 • sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;
 • sniedz priekšlikumus un atzinumus par pašvaldības nekustamā īpašuma
 • atsavināšanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus, sniedz atzinumu par līdzekļu pieprasījumiem no pašvaldības budžeta;
 • sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par
 • līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim;
 • pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai
 • izsniedz ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi;
 • izstrādā gada pārskata projektu;
 • savas kompetences ietvaros sagatavo jautājumus izskatīšanai domē;
 • kontrolē pašvaldības administrācijas un iestāžu finansiālo darbību;
 • veic citus normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.
Vārkavas novada domes finanšu pastāvīgā komiteja: Anita Brakovska (komitejas priekšsēdētāja), Aldis Upenieks, Pēteris Šņepsts, Mindaugas Bitinas, Inta Kivleniece.
 

 
2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
 • par sociālo palīdzību;
 • par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
 • par dzīvojamo telpu izmantošanu;
 • par veselības aprūpi un aizsardzību;
 • par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba
 • grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;
 • par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām.
 • izskata citus normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktos jautājumus. 

Vārkavas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja: Antra Vilcāne (komitejas priekšsēdētāja), Helēna Ērgle, Inta Kivleniece.

 


 
 
3. Attīstības un infrastruktūras komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
 • par teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
 • par zemes lietām;
 • par īpašumu un teritorijas izmantošanu;
 • par teritorijas apstādījumu plānošanu;
 • par vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem;
 • par starptautisko sadarbību un tūrismu;
 • par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
 • izskata citus normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktos jautājumus. 

Vārkavas novada attīstības un infrastruktūras pastāvīgā komiteja: Andris Lazdāns (komitejas priekšsēdētājs), Mindaugas Bitinas, Ainārs Želvis.

 


 

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 18.09.2015 13:25:40

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »