Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 02.10.2023 10:56
Ilma, Skaidris
Dienas teikums

Lai kā gribētu, svešu pieredzi nav iespējams padarīt par savu. /I. Ābele/


 

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums - Datu privātuma politika

 

Informējam iedzīvotājus par pašvaldību personu datu apstrādes juridisko pamatojumu jeb Datu privātuma politiku.

 

 

Datu privātuma politika

Vārkavas novada pašvaldības administrācija, tās struktūrvienības un pašvaldību iestādes īsteno pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, kas nereti nosaka arī nepieciešamību apstrādāt personas datus. Pašvaldība savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.

Zemāk sniedzam Jums informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta nosacījumiem:

 

Pārzinis: Vārkavas novada pašvaldība. Adrese: Skolas iela 5,Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335, tālr./fakss 65329632, mob.tālr. 28239646, e-pasts: dome@varkava.lv.

 

 

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem:

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot Pārziņa kontaktus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz šādu elektroniskā pasta adresi: dati@varkava.lv.

 

Personas datu apstrādes pamatnolūki:

         Iedzīvotāju uzskaite;

         Dzimtsarakstu uzskaite;

         Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzskaite;

         Bāriņtiesas lietu uzskaite;

         Administratīvo pārkāpumu uzskaite;

         Bibliotēkas lasītāju uzskaite;

         Izglītības iestāžu audzēkņu uzskaite;

         Sociālās palīdzības uzskaite;

         Sociālās pakalpojumu saņēmēju uzskaite;

         Grāmatvedības un personāllietu uzskaite;

         Lietvedības dokumentu uzskaite (t.sk. Personas datu apstrāde, kas nav iekļauta nevienā no citiem apstrādes nolūkiem);

 

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums:

Mūsu veiktās personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem pamatojumiem: 

         Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts;

         Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts;

         Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta d) apakšpunkts;

         Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts;

         Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts;

         Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta c) apakšpunkts;

         Likums "Par pašvaldībām";

         Iesniegumu likums;

         Paziņošanas likums;

         Iedzīvotāju reģistra likums;

         Dzīvesvietas deklarēšanās likums;

         Civilstāvokļa aktu likums;

         Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli";

         Bāriņtiesu likums;

         Izglītības likums;

         Vispārējās izglītības likums;

         Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;

         Pacientu tiesību likums;

         Ārstniecības likums.

Uz norādīto likumu pamata izdotie normatīvie akti.

 

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija. Atsevišķiem nolūkiem personas dati tiek iegūti arī no valsts informāciju sistēmām. 

Personas datu kategorijas: Tikai personas, kuras ir iesaistītas attiecīgā personas datu nolūka īstenošanai.

Personas datu glabāšanas ilgums: glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā personas datu apstrādes nolūka, nepārsniedzot termiņu, kas ir noteikts Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

 

Personas datu saņēmēji:

         Datu subjekts par sevi;

         Vārkavas novada pašvaldības pilnvaroti darbinieki;

         Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Vārkavas novada pašvaldībai atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam;

         Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai;

         Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums).

Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

 

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; tiesības kontaktēties un iesniegt sūdzību Datu aizsardzības speciālistam vai Datu valsts inspekcijai. 

 

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 12.04.2019 14:07:27

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »