Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 02.10.2023 23:20
Ilma, Skaidris
Dienas teikums

Mīlestība ir vienīgais, kas dara dzīvi panesamu, kas līdzsvaro bezjēgu. /Benita Veisberga/

 

 

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Vārkavas novada sabiedrībai. Projekta galvenās darbības tiks vērstas uz iedzīvotāju neveselīgo paradumu maiņu, fizisko aktivitāšu veicināšanu uzlabojot savu vispārējo veselības stāvokli, kā arī veicot sirds un asinsvadu slimību profilaksi, onkoloģijas profilaksi, perinatālās un neontālās veselības veicināšanu, Lai veiktu garīgās veselības veicināšanu, tiks organizētas psihologu lekcijas un nodarbības, īpaši pasākumi senioriem. Daudzas aktivitātes vērstas uz vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un viņu vecākiem.

Laika posmā no 2017. gada līdz 2019. gadam projekta aktivitātēs paredzēts iesaistīt vismaz 425 personas.

Laika periodā no  2020.gada līdz 2023. gadam, nepieciešams īstenot 83 pasākumus.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 43397,00 EUR, no tām 85 % Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15 % valsts budžeta finansējums.

Projekts tiks realizēts ESF  Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2 pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt http://www.esfondi.lv.

 

____________________________________________________________________

Vārkavas novada domes projektu vadītāja Lilita Gavare, 01.09.2015.

 


 

Ir uzstādītas daudzfunkcionālas iekārtas un paplašināti interneta pieejas punkti Vārkavas novadā

Projekta mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam Vārkavas novadā izveidojot 3 jaunus interneta pieejas punktus un pilnveidojot 3 esošos tādejādi veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot interneta pieejamību un informāciju un komunikāciju tehnoloģiju sniegto iespēju paaugstināšanu.Publisko interneta pieejas punktu attīstīšana Vārkavas novadā Vārkavas novada domes projekts Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/039.

Projekta ietvaros Vārkavas novada dome ir izveidojusi:

1. Vārkavas pagasta tautas namā ir uzstādīts datorkomplekts ar atbilstošu programmatūru un daudzfunkcionālā krāsainā iekārta ar skenēšanas, kopēšanas un printēšanas iespējām uz A4 un A3 lapām. Kā arī izveidots bezvadu datortīklu interneta pieejas punkts.

2. Upmalas pagasta  Vanagu IAC un Vārkavas novada pašvaldībā ir uzstādīta melnbalta daudzfunkcionālā iekārta ar skenēšanas, kopēšanas un printēšanas iespējām uz A4 un A3 lapām, kā arī pie Vārkavas vidusskolas ir izveidots bezvadu datortīklu interneta pieejas punkts.

3. Rožkalnu pagasta pārvaldē ir uzstādīta melnbalta daudzfunkcionālā iekārta ar skenēšanas, kopēšana un printēšanas iespējām uz A4 un A3 lapām, kā arī pie Rimicānu pirmskolas izglītības iestādes  ir izveidots bezvadu datortīklu interneta pieejas punkts.

Kopējais projekta finansējums sastāda 15890 euro, no kurām 85% sastāda ERAF finansējums, 3,75% valsts budžeta dotācijas un 11,25% pašvaldības finansējums. Projekta ieviešanas ilgums – 6 mēneši.

Vārkavas novada domes projektu vadītāja Lilita Gavare

30.03.2015.

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 


 


 


  

 


 

 

 

 


 

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

 PROJEKTS „VĀRKAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDE”

 

2010.gada 27.decembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Vārkavas novada domi tika parakstīta vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/028/066 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu projektam „Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde”.

2011.gada 22. februārī Vārkavas novada dome pieņēma lēmumu par Vārkavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādi, kuras mērķis ir izvērtēt teritorijas attīstības iespējas, izstrādāt kvalitatīvu Vārkavas novada attīstības programmu 2012.–2018.gadam, tādējādi sekmējot novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību un mērķtiecīga finansējuma izlietojuma plānošanu. 2011.gada 30.augustā tika parakstīts līgums ar SIA „Livland” par ekspertu pakalpojumu Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā „Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde”.

Vārkavas novada dome 2012.gada 29.maija pieņēma lēmumu Nr.9, 7.§. ar kuru sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Vārkavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcija un Vides pārskatsnosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no šā gada 6.jūnija līdz 9.jūlijam. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros notika

publiskās apspriešanas sanāksmes:

  • 2012.gada 28.jūnijā plkst.11.00 Vanagos – Vanagu pamatskolā, Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads;
  • 2012.gada 28.jūnijā plkst.13.00 Vecvārkava - Vārkavas novada domē, Vecvārkava, Skolas ielā 5;
  • 2012.gada 28.jūnijā plkst.15.00 Vārkavā – Vārkavas pagasta pārvaldes telpās, Kovaļevsku ielā 4, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas novads;
  • 2012.gada 29.jūnijā plkst.11.00 Piliškās – Pilišku saieta vietā, Pilskalna ielā 12-2, Vārkavas novads;
  • 2012.gada 29.jūnijā plkst.13.00 Arendolē – Arendoles saieta vietā,  Arendole, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads;
  • 2012.gada 29.jūnijā plkst.15.00 Rimicānos – Rožkalnu kultūras namā, Saules iela 8, Rimicāni, Rožkalnu pag., Vārkavas novads.

2012.gada 7.augustā ar Vārkavas novada domes sēdes Nr.13, lēmumu Nr.1 tika apstiprināta Vārkavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskats.

2012.gada 15.maijā Vārkavas novada domes sēdē Nr.8 ar lēmumu Nr.6, tika pieņemts lēmums par Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 2012.-2030.gadam.

2013.gada 10.aprīlī tika noslēgts līgums ar SIA „AC Konsultācijas” par Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam izstrādi. 2013.gada 21.maijā Vārkavas novada dome sēdē Nr.15 ar lēmumu Nr.1, apstiprināja „Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam pirmo redakciju un tika noteikts sabiedriskās apspriešanas termiņš no 2013.gada 22.maija līdz 2013.gada 21.jūnijam.

 

Vārkavas novada domes projektu vadītāja, Vija Šmeikste, tālrunis 27089606


 

  

 

 

 

 

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 18.09.2015 15:23:51

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »