Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 02.10.2023 11:56
Ilma, Skaidris
Dienas teikums

Lai kā gribētu, svešu pieredzi nav iespējams padarīt par savu. /I. Ābele/

 

Valsts finansētie sociālie pakalpojumi un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

  

Personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

 Pakalpojumu sniedzējs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67771041, 67771037, 67767045, fakss: 67769495, e-pasts: siva@siva.gov.lv, mājas lapa: http://www.siva.gov.lv/socialiepakalpojumi.html

Lai persona ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz:

 

 1. Rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu. Ja pakalpojumi nepieciešami personai ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, iesniegumā papildus norāda, ka ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja VAI nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, ja ir individuālais komersants, VAI nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja veic saimniecisko darbību. Ja sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis/likumiskie pārstāvji. Pieprasot pakalpojumus atkārtoti, persona iesniegumā norāda, kādas darbības tā veikusi pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas, lai saglabātu vai uzlabotu savas funkcionālās spējas.

2. Ģimenes vai ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību ar norādītu:

 •  funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu atbilstoši Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10 redakcijai (SSK- 10),
 •  norādi par medicīnisku kontrindikāciju neesību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Ja persona pēdējo 6 mēnešu laikā ir saņēmumi medicīnisko rehabilitāciju pirmreizējas saslimšanas dēļ, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus norāda:
 • medicīniskās rehabilitācijas laiku,
 • informācija par to, vai medicīniskā rehabilitācija saistīta ar pirmreizēju saslimšanu, kura izraisījusi funkcionālos traucējumus,
 •  vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personai nepieciešams saņemt steidzamības kārtā.
 • Atzinumam jāpievieno medicīniskās rehabilitācijas izraksta kopija.

 Ja personai piešķirta prognozējamā invaliditāte un VDEĀVK apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā noteikta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamība, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus norāda, vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personai nepieciešams saņemt prioritārā kārtā. Atzinumam pievieno VDEĀVK apstiprinātā personas individuālā rehabilitācijas plāna kopiju.

 

Ja persona cietusi ceļu satiksmes negadījumā un guvusi funkcionālos traucējumus izraisošas traumas, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus jānorāda:

 • ka funkcionālie traucējumi radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā;
 • ceļu satiksmes negadījuma laiks.

 

Pēc personas dokumentu saņemšanas un pārbaudes pašvaldības sociālā dienesta atbildīgais darbinieks novērtē personas funkcionālās spējas atbilstoši Bartela indeksam. Ja personas funkcionālās spējas, iesniegtie dokumenti un personas statuss atbilst MK noteikumos Nr.279 noteiktajiem kritērijiem, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību personai. Šādā gadījumā lēmums un personas dokumenti tiek nosūtīti Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

 

Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem

 

· Politiski represētām personām (tai skaitā Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem)

Pakalpojumu sniedzējs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA).Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67771041, 67771037, 67767045, fakss: 67769495, e-pasts: siva@siva.gov.lv, mājas lapa: http://www.siva.gov.lv/socialiepakalpojumi.html

Lai politiski represētā persona saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz:

 • rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu;
 • politiski represētās personas/nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
 • ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrindikāciju neesību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Pēc personas dokumentu saņemšanas un pārbaudes, ja iesniegtie dokumenti un personas statuss atbilst MK noteikumos Nr.279 noteiktajiem kritērijiem, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību personai.

 

Šādā gadījumā lēmums un personas dokumenti tiek nosūtīti Sociālās integrācijas valsts aģentūrai. SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

 Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem

 

· Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam Pakalpojumu sniedzējs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA).Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67771041, 67771037, 67767045, fakss: 67769495, e-pasts: siva@siva.gov.lv, mājas lapa: http://www.siva.gov.lv/socialiepakalpojumi.html

 Lai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietusī persona saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz:

¨       rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu;

¨       Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

¨       ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrindikāciju neesību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Pēc personas dokumentu saņemšanas un pārbaudes, ja iesniegtie dokumenti un personas statuss atbilst MK noteikumos Nr.279 noteiktajiem kritērijiem, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību personai.

Šādā gadījumā lēmums un personas dokumenti tiek nosūtīti Sociālās integrācijas valsts aģentūrai. SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem

 

· Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem Pakalpojumu sniedzēji: 1. Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” pusaudžu rehabilitācijas kolektīvs ,,Saulrīti”, „Saulrīti”, Lielstraupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV- LV- 4152, t.64 134 745, 2831 9316;

Pakalpojumu saņemšanai bērna likumiskajam pārstāvim/pārstāvjiem (vecāki, aizbildnis, bāriņtiesa vai ārpusģimenes aprūpes iestādes vadītājs) pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

 1) likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums;

  2) narkologa atzinums , kurā norādīta:

 3) izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

Ministru kabineta 26.11.2006. noteikumi Nr.914 Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

 

· Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem.

Pakalpojumu sniedzējs: Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža””, Filozofu ielā 69, Jelgavā, LV-3008

Dokumentus pakalpojumu saņemšanai personai pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

 1) rakstisks iesniegums;

 2) narkologa atzinums;

 3) izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

 Ministru kabineta26.11.2006. noteikumi Nr.914 Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

 

· Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem

Pakalpojumu sniedzējs: Biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Adrese: Lāčplēša iela 29 - 3, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67898343, mājas lapa: http://www.patverums-dm.lv

 Persona var saņemt pakalpojumus pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

      1)    personas vai tās likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu pakalpojumu sniedzējam;

2) izmeklētāja, prokurora vai izmeklēšanas grupas dalībnieka lēmumu, ar kuru persona atzīta par cietušo krimināllietā par cilvēku tirdzniecību, vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, ka persona cietusi cilvēku tirdzniecībā, pakalpojumu sniedzēja personas novērtēšanas protokolu (noteikumu Nr.889 1.pielikums), kurā noteikta personas atbilstība cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem, vai ārvalsts tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, ka uzsākts kriminālprocess vai tiek veiktas citas darbības, kas var būt par pamatu tam, lai komisija pieņemtu lēmumu, ka persona atbilst cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem.

Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumi Nr.889 Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

 

· Bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam

Pakalpojumu sniedzēji: Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Kalkūni”. Adrese: Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449, tālrunis/fakss 65474092; 65440976, e-pasts: kalkuni@vsaclatgale.gov.lv

Ārkārtas gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna aprūpi un audzināšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērnu var nekavējoties ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

1) bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa vienpersonisku lēmumu;

2) policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu bērnu;

 SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

 

 · bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam; Pakalpojumu sniedzēji: Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Kalkūni”. Adrese: Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449, tālrunis, fakss 65474092; 65440976, e-pasts: kalkuni@vsaclatgale.gov.lv

Lai saņemtu pakalpojumus, bērna likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta bērna dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz:

1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

2) ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;

3) psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai (bērnam) ar garīga rakstura traucējumiem (noteikumu Nr.288 1.pielikums);

4) invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

 

 · bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem no 4 līdz 18 gadu vecumam Pakalpojumu sniedzēji: Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Kalkūni”. Adrese: Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449, tālrunis/fakss 65474092; 65440976, e-pasts: kalkuni@vsaclatgale.gov.lv

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus no valsts budžeta finansē bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem.

Lai saņemtu pakalpojumus, bērna likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta bērna dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz:

1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

 2) ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;

 3) psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai (bērnam) ar garīga rakstura traucējumiem (noteikumu Nr.288 1.pielikums);

 4) invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

 

· Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem Pakalpojuma sniedzēji: Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) http://www.siva.gov.lv/ilgstosas-socialas-aprupes-un-socialasrehabilitacijas-pakalpojumi-pilngadigam-personam-ar-smagiem-gariga-raksturatraucejumiem.html Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz:

1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

2) ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;

3) psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem (noteikumu Nr.288 1.pielikums);

 4) invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

 

 · Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām neredzīgām personām Pakalpojumu sniedzējs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” filiāle „Jugla”. Adrese: Pāles iela 12, Rīga, LV-1024, tālrunis 67529102, e-pasts: jugla@vsacriga.gov.lv.

Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz:

 1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

2) ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;

3) invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju. ! Nepieciešams ārsta apliecinājums, ka persona ir neredzīga.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

 

 · Asistenta pakalpojums pašvaldībā Ar 2013.gada 1.janvāri cilvēki ar I un II invaliditātes grupu var saņemt asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.

Asistenta pakalpojuma mērķis - palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, valsts iestādēm, biedrībām u.c.).

Asistents var būt tikai fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram cilvēks ar invaliditāti uzticas.

Lai pieaugušais cilvēks ar I vai II grupas invaliditāti saņemtu asistenta pakalpojumu, ir jārīkojas šādi:

1) jāiesniedz iesniegums Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), lūdzot izsniegt atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;

2) pēc VDEĀVK atzinuma saņemšanas jāiesniedz iesniegums tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā atrodas cilvēka deklarētā dzīvesvieta, lūdzot piešķirt asistenta pakalpojumu. Tāpat iesniegumā jānorāda aktivitātes ārpus mājokļa, kurās cilvēkam būs nepieciešams asistenta atbalsts. Jāuzrāda sociālajam dienestam VDEĀVK atzinums un jāpievieno šādas izziņas: - darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā; - mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās; - dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo iestādi; - iestādes, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājums par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums, rehabilitologa izziņa par nepārtrauktu rehabilitācijas pasākumu nepieciešamību.

Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un pakalpojuma apjomu (stundu skaitu) pieņem pašvaldības sociālais dienests viena mēneša laikā.

 Sociālais dienests slēdz  līgumu ar asistentu un cilvēku ar invaliditāti.

 Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr.942 Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā

 

· Psihologa pakalpojums personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim.

Persona, kā arī tās likumiskais pārstāvis pieprasa psihologa pakalpojumu pašvaldībā, kurā persona vai tās likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu, iesniedzot rakstisku iesniegumu par psihologa pakalpojuma piešķiršanu.

Sociālais dienests pieņem iesniegumu, pārbauda un izvērtē pakalpojuma pieprasītāja atbilstību un piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par psihologa pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt psihologa pakalpojumu.

Psihologa pakalpojums ir divas 45 minūšu konsultācijas. Psihologa pakalpojumu nodrošina pašvaldības sociālais dienests. Psihologa pakalpojumu var sniegt persona, kurai ir atbilstoša izglītība un vismaz divu gadu pieredze ģimeņu ar bērniem konsultēšanā.

Psihologa pakalpojumu var pieprasīt un saņemt gada laikā pēc pirmreizējas invaliditātes noteikšanas personai.

 Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr.1208 Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību.

 

· Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz dzīvesvietā (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām) vai rehabilitācijas institūcijā (sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām).

 Ja saskaņā ar psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu nepieciešams, lai kopā ar bērnu rehabilitācijas institūcijā uzturas kāds no ģimenes locekļiem vai persona, kas bērnu aprūpē, šīs personas uzturēšanās attiecīgajā institūcijā arī finansējama no valsts budžeta līdzekļiem.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērna dzīvesvietā vai rehabilitācijas institūcijā nodrošina pašvaldības sociālais dienests, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 • bērna vecāku, aizbildņa vai bāriņtiesas (pagasttiesas) iesniegumu;
 • psihologa vai profesionāla sociālā darbinieka atzinumu;
 • izrakstu no bērna medicīniskās kartes par saņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju (ja tāda sniegta).

 Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1613 Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām.

 

·         Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušām pilngadīgām personām sniedz dzīvesvietā individuālo konsultāciju veidā (10 speciālistu konsultācijas- sociālais darbinieks, psihologs, jurists, 10 papildus konsultācijas, maksimāli 20 konsultācijas) vai  institūcijā ar izmitināšanu ( 30 dienu rehabilitācija; papildus 30 dienu rehabilitācija, maksimāli 60 dienas).Individuālās konsultācijas nodrošina arī pēc sociālā rehabilitācijas kursa pabeigšanas ( persona var saņemt 3 individuālās speciālistu konsultācijas- sociālais darbinieks, psihologs, jurists).

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērna dzīvesvietā vai rehabilitācijas institūcijā nodrošina pašvaldības sociālais dienests, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

·         iesniegumu;

 •  ja ir izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas ( amatpersonas) lēmumu ( kopiju) vai Kriminālprocesa likumā noteiktajā gadījumā- ( tiesas lēmumu ( kopiju) par personas atzīšanu par cietušo;
 •  ja ir – tiesas vai tiesneša lēmumu ( kopija) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu ( kopija) par nošķiršanu.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām.”

 

·         Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām pilngadīgām personām

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbību veikušām pilngadīgām personām sniedz dzīvesvietā 10 individuālo psihologa konsultāciju veidā vai 16 grupu nodarbības. Individuālās konsultācijas nodrošina arī pēc sociālā rehabilitācijas kursa pabeigšanas ( persona var saņemt 3 individuālās psihologa konsultācijas).

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošina pašvaldības sociālais dienests, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

·         iesniegumu.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām.”

 · Tehniskie palīglīdzekļi

Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Tie ir riteņkrēsli, spieķi, kruķi, surdo- un tiflotehnika, ortozes un protēzes, pašaprūpes palīglīdzekļi un daudzas citas lietas.

Tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību:

 •      1., 2. un 3.grupas invalīdiem,
 •      bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam,
 •       bērniem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju,
 •       pilngadīgām personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju,
 •       personām ar anatomiskiem defektiem - protēzi vai ortopēdiskos apavus.

Kārtību, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus, un tehnisko palīglīdzekļu aprites noteikumus un no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu reglamentē Ministru kabinets.

Cilvēkus, kuriem nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, ar tiem nodrošina VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"".

 Plašāka informācija par tehniskajiem palīglīdzekļiem un to saņemšanas kārtību pieejama VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"".

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 18.10.2017 14:56:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »