Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 20.02.2019 12:37
Vitauts, Smuidra, Smuidris
Dienas teikums

Lai kurp tu dotos, dodies no visas sirds. /Konfūcijs/

 

APSTIPRINĀTI

 ar Vārkavas novada domes

26.09.2017. lēmumu Nr.161

 (protokols Nr.19.,11&)

 

Vārkavas novada domes 2017.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.128 „Grozījums Vārkavas novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”

 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

 

Izdarīt Vārkavas novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā” šādus grozījumus:

1.      Svītrot noteikumu 1.2.apakšpunktu;

2.      Noteikumu 11.1.apakšpunktā vārdu “ārkārtas” aizstāt ar vārdu “krīzes”;

3.      Izteikt noteikumu VIII. nodaļu šādā redakcijā:

 

“VIII. VIENREIZĒJS PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ

32. Pabalsts krīzes situācijā ir pabalsts, kuru piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus.

33.Pabalsta apmērs ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.

34.Pabalsts netiek piešķirts, ja konstatēts, ka krīzes situācija radusies ģimenes (personas) ļaunprātīgas darbības rezultātā.

35. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   A.Brakovska

 

 


 

 

Paskaidrojuma raksts

Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.128

„Grozījums Vārkavas novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.      Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums

12.01.2017. pieņemti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk – Likums), kur ārkārtas situācija ir grozīta uz krīzes situāciju.

Likuma pārejas noteikumu 32.punkts noteic, ka  pašvaldības līdz saistošo noteikumu par pabalsta krīzes situācijā apmēru un piešķiršanas kārtību spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim piemēro pašvaldības saistošos noteikumus, kuros noteikts vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā apmērs un tā piešķiršanas kārtība. 

Ņemot vērā norādīto nepieciešams grozīt saistošos noteikumus.

2.      Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem VIII. nodaļa tiek izteikta jaunā redakcijā.

3.      Saistošo noteikumu projekta plānotā ietekme uz pašvaldības budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu nav, jo pabalsts paliek tajā pašā apmērā.

4.      Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

 

Nav attiecināms

5.      Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas

6.      Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar  Saistošo noteikumu projektu

Nav attiecināms

   

 Domes priekšsēdētāja                                                                   A.Brakovska 
 
APSTIPRINĀTIar Vārkavas novada domes ­­22.10.2013. lēmumu (prot. Nr.31 /5.§.)
PRECIZĒTI ar Vārkavas novada domes 26.11.2013. lēmumu (prot. Nr.34 /15.§.)
  
VĀRKAVAS NOVADA DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.62
„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU
VĀRKAVAS NOVADĀ”
 
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
 
         I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.   Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un bērnu tiesību aizsardzības jomās. Papildus saistošajos noteikumos lietotie termini un to skaidrojums:
1.1.Sociālais darbinieks -  ir persona, kurai ir noteikta izglītība un kura veic profesionālos pienākumus.
1.2.Krīzes situācija - naudas līdzekļu trūkums pamatvajadzību apmierināšanai.
1.3.Trūcīga ģimene – ģimene vai persona atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uzkatruģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos parģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteikto līmeni.
1.4.Dzīvokļu pabalsts - pašvaldības sociālais pabalsts, kuru piešķir, lai sniegtu atbalstu cietā kurināmā iegādei, siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai, komunālo pakalpojumu apmaksai.
1.5.Ģimene (mājsaimniecība) – sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un, kurās mitinās vienā mājoklī.
1.6.Aizbildnis - persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
1.7.Vientuļš pensionārs – persona, kura dzīvo viena, kuras vienīgais ienākumu avots ir pensija un tai nav palīdzētspējīgu likumīgo apgādnieku.
1.8.Ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti ir dokumenti, kas apliecina klienta ienākumus, īpašumus, uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību,noslēgtos uztura un dāvinājuma līgumus.
2.   Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts ) veidus un apmērus, pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību personām ( ģimenēm ), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
3. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt sociālās palīdzības sistēmu, kas atbalsta krīzes situācijā nonākušos trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes), kā arī personas, kurām tas ir nepieciešams, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
4. Šie noteikumi ir saistoši visām personām Vārkavas novada administratīvajā teritorijā.
5.    Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu dzīvesvietu novada administratīvajā teritorijā - Vārkavas novadā.
6. Novada noteikto sociālās palīdzības pabalstu izmaksu organizē Vārkavas novada sociālais dienests(turpmāk – Dienests), kurš savā darbā ievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
7.     Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmēju saraksti nav publicējami.
8.     Novadā tiek iekārtota sociālās palīdzības saņēmēja lieta un to glabā 10 gadus.
9. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt pakalpojumu (preces), kas nepieciešamas personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
 
II.            PABALSTU VEIDI
10. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie pabalsti:
10.1. pabalsts garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā – GMI);
10.2.   dzīvokļa pabalsts.
11. Pašvaldības noteiktie pabalsti:
11.1.     vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
11.2.     pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību;
11.3.     pabalsts audžuģimenei;
11.4.     pabalsti pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
11.5.     pabalsts aprūpei.
 
III. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
12.Lai pretendētu uz šajos noteikumos paredzētajiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem prasītājam Dienestā jāiesniedz:
12.1.     rakstisks iesniegums, kurā norāda vēlamo sociālās palīdzības veidu;
12.2.     iztikas līdzekļu deklarācija (turpmāk tekstā- deklarācija), kā arī deklarācijā sniegto ziņu apliecinošus dokumentus;
12.3.    pabalsta pieprasītājs iesniedz rēķinus, samaksas čekus par pakalpojumu vai preci, kas parāda izdevumu apmēru, iesniedzot dokumentu oriģinālu;
12.4.     strādājošiem – izziņa par ienākumiem no algota darba par pēdējiem trijiem mēnešiem (ienākums pēc Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas);
12.5.    ja persona saņem pabalstu, ja ģimenē ir nepilngadīgi bērni, tad iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) izziņu par ģimenes valsts pabalsta apmēra lielumu;
12.6.   bezdarbniekiem – izziņa no Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) par bezdarbnieka statusu, ja saņem pabalstu – izziņu no VSAA par pabalsta apmēru pēdējo triju mēnešu laikā;
12.7.   pensionāriem, personām ar invaliditāti – par saņemto pensiju apmēru pēdējo triju mēnešu laikā izziņu no VSAA;
12.8.    ja kāds no ģimenes locekļiem mācās arodvidusskolā vai augstskolā - izziņa no mācību iestādes;
12.9.     uzturlīdzekļu maksājumu apmērs, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā, bet, ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz tiesas izpildītāja izziņa par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību;
12.10.citi ģimenes (personas) ienākumus apliecinoši dokumenti - izziņas par stipendiju, autoratlīdzību, uzturnaudu, apgādnieka zaudējuma pensiju, saņemto mantojumu, dividendēm, dāvinājumu, par ienākumiem no saimnieciskās darbības, no kustamās vai nekustamās mantas nomas;
12.11.   personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma - izziņu no ieslodzījuma vietu pārvaldes par atbrīvošanu.
13.Darba spējīgai personai, kura vēlas saņemt pabalstu un nestrādā, pirms pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas NVA, izņemot gadījumus, ja persona ir:
13.1.persona ar invaliditāti un saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu;
13.2.     sieviete, kas atrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā;
13.3.     viens no bērna personas ar invaliditāti vecākiem;
13.4. jaunietis no 15 līdz 25 gadiem, kurš iegūst izglītību pilna laika dienas vispārējās vidējās, profesionālās mācību iestādēs vai pilna laika studijās augstskolā.
14. Pieprasītājs likumdošanā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
15. Parakstot deklarāciju, pieprasītājs un deklarācijā norādītie pilngadīgie ģimenes locekļi dod Dienestam rakstisku atļauju iepazīties ar savu konta stāvokli, sociālās apdrošināšanas maksājumiem, nodokļu maksājumiem un īpašumiem, kā arī ar citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju un pārbaudīt pieprasītāja sniegtās informācijas patiesumu.
16.Lai saņemtu sociālo palīdzību, ģimenēm (personām) pēc Dienesta pieprasījuma ir jāveic līdzdarbības pienākumi.
17. Dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā, ja normatīvajos aktos nav citu termiņu, novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un lēmumu pieņem Dienesta vadītājs.
18. Dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu.
 
IV.PABALSTU ATTEIKŠANAS KĀRTĪBA
19. Ja persona nepilda likuma „Par sociālo drošību” V nodaļā noteiktos personas līdzdarbības pienākumus, Dienests var atteikt sociālo pabalstu pilnībā vai daļēji līdz šo pienākumu izpildīšanas brīdim.
20. Pabalsts tiek atteikts:
20.1.     ja ģimene (persona) vai ģimenes loceklis nepamatotu iemeslu dēļ atsakās no līdzdarbības pienākumu pildīšanas savas sociālās situācijas uzlabošanā;
20.2.     ja atsakās un nepiedalās aktīvajos nodarbinātības pasākumos;
20.3.     ja kāds no ģimenes locekļiem (persona) atsakās iesniegt pabalsta saņemšanai nepieciešamos pierādījumus un dokumentus, ja sniedz nepatiesas ziņas;
20.4.     ja darbaspējīga persona bez objektīva iemesla nereģistrējas NVA;
20.5.     ja piešķirtais pabalsts nav izlietots paredzētajam mērķim;
20.6.     ja pabalsta pieprasītājs pamet dzīvesvietu Vārkavas novadā.
 
V. APSEKOŠANA DZĪVES VIETĀ
21. Klientam pirmo reizi vēršoties Dienestā pēc pabalsta, Dienesta sociālā darba speciālista pienākums ir apsekot klientu viņa dzīvesvietā, turpmāk vismaz divas reizes gadā.
22. Klienta apsekošana dzīves vietā var notikt, Dienesta sociālā darba speciālistam vienojoties ar klientu par apsekošanas datumu un laiku. Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu arī iepriekš par to nebrīdinot klientu.
23. Klienta atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu sociālās palīdzības atteikumam.
 
VI. PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMU LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI
24. Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atzīta par trūcīgu,atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanupar trūcīgu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm vaipersonām un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijasuzlabošanā.
25. GMI pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.
26. GMI pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (aruzskaiti naudā), samaksājot bērnu ēdināšanas izdevumus skolā vai bērnu audzināšanasiestādē, kā arī citus izdevumus pamatvajadzību nodrošināšanai.
27. GMI pabalsta pieprasīšanas kārtība:
27.1.lai saņemtu GMI pabalstu, pabalsta pieprasītājs, kura dzīvesvieta deklarētaVārkavas novadā, Dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu un sastāda vienošanos par līdzdarbību;
27.2. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu pieprasītājs var iesniegt vienlaikus ariesniegumu novērtēt atbilstību trūcīgās ģimenes vai personas statusam vai pēctrūcīgās ģimenes vai personas statusa piešķiršanas.
 
VII. DZĪVOKĻA (MĀJOKĻA) PABALSTS
28. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa apkures, komunālo maksājumu segšanai un kurināmā iegādei 71euroapmērā, vienu reizi kalendārajā gadā.
29.Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam vai izmaksāts pabalsta pieprasītājam.
30. Pabalstu piešķir:
30.1.     trūcīgām daudzbērnu ģimenēm;
30.2.vientuļiem pensionāriem/personām ar invaliditāti/, kuriem nav kopīga mājsaimniecība ar darbspējīgiem apgādniekiem;
30.3.     vientuļiem I un II grupas personām ar invaliditāti.
31. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja:
31.1.     pēdējā gada laikā ir gūti ienākumi no nekustamā īpašuma realizācijas;
31.2.     dzīvoklis (mājoklis) tiek izīrēts citai personai;
31.3. pabalsta pieprasītājam vai viņa ģimenei pieder divi vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi.
 
VIII. VIENREIZĒJS PABALSTS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ
32.Pabalsts ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ persona nespēj apmierināt savas pamatvajadzības), ir pabalsts, kuru piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus.
33. Pabalsta apmērs ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.
34. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.
35. Pabalsts netiek piešķirts, ja konstatēts, ka ārkārtas situācija (ugunsnelaime u.c.) radusies ģimenes (personas) ļaunprātīgas darbības dēļ.
 
IX. PABALSTS BĒRNAM BĀRENIM
 UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS
PALIKUŠAM BĒRNAM, KURŠ SASNIEDZIS PILNGADĪBU
36. Sociālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, piešķir atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā.
37. Pabalsta izmaksas apmērs:
37.1. patstāvīgas dzīves uzsākšanai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
divkāršā apmērā -128,06 euro;
37.2.     sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei pabalsta apmērs ir 249,71 euro;
37.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apjomā 64,03 euro, ja bērns turpina nepārtraukti mācības vispārējās vidējās  vai profesionālās izglītības iestādē, ir sekmīgs audzēknis, līdz 24 gadu vecumam.
 
X. PABALSTS AUDŽUĢIMENĒM
38.Pabalstu izmaksā pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu un Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldības un audžu ģimenes savstarpēji noslēgtajiem līgumiem parbērna ievietošanu audžuģimenē.
39. Pabalsts izmaksājams šādā apmērā:
39.1.     Pabalsts uzturam – 107 euro apmērā;
39.2.     Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – 35 euro apmērā.
40. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam.
 
XI.            PABALSTI PENSIONĀRIEM UN CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
41. Pabalsts pensionāriem un personām ar invaliditāti medicīnas pakalpojumu un medikamentu iegādes izdevumu daļējai apmaksai, zobārstniecības pakalpojumu – protezēšanas daļējai apmaksai, ja personas ienākumi nepārsniedz 213 euro mēnesī, un ja tai nav apgādnieku.
 
41.1.     pabalsts tiek piešķirts līdz 71 euro vienu reizi gadā.
 
42. Pensionāriem un personām ar invaliditāti individuālo kopšanas līdzekļu (pamperu) iegādei, ja tās ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālās algas apjomu, ja personai nav apgādnieku, iesniedzot ģimenes ārsta izziņu.
 
42.1.     pabalsts tiek piešķirts līdz 71 euro vienu reizi gadā.
 
XII.         PABALSTS APRŪPES NODROŠINĀŠANAI
43. Pabalsts tiek piešķirts vientuļiem pensionāriem, I un II grupas personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgu apgādnieku:
 
43.1.     kuri dzīvo vieni un ir atzīti par nespējīgiem sevi aprūpēt, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa;
43.2.     kuri gaida rindā uz sociālās aprūpes centru.
44. Pabalsts tiek piešķirts arī personām, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir problēmas ar personiskās aprūpes veikšanu un kurām nav likumīgu apgādnieku.
45. Piešķirot personai sociālās aprūpes pabalstu, Dienests vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu, kā arī to vai personai ir iespējams piešķirt aprūpes mājās pakalpojumu.
46. Pabalsta izmaksas apmērs:
 
46.1.     guļošām, kopjamām personām līdz 35 euro katru mēnesi;
46.2.     pārējām personām 21 euro katru mēnesi.
 
47. Personām, kurām nepieciešama pastāvīga aprūpe, pabalsts tiek piešķirts uz vienu gadu. Atveseļošanās periodā vai slimības laikā pabalsts tiek piešķirts uz četriem mēnešiem.
48. Pabalsts aprūpei netiek piešķirts personām, kuras saņem valsts nodrošināto pabalstu personai ar invaliditāti 214.00 euro apmērā.
 
XIII.        LĒMUMU PIEŅEMŠANAS, APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
 
49. Lēmumu, par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikšanu, pieņem Vārkavas novada Dienesta vadītājs.
 
50. Ja sociālās palīdzības prasītājs atbilstoši likumdošanai nav tiesīgs saņemt sociālo palīdzību, vai nav izpildījis kādu no šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, sociālā palīdzība tiek atteikta.
 
51. Ja ģimeni (personu) neapmierina Dienesta pieņemtais lēmums par piešķirto vai atteikto sociālās palīdzības pabalstu, to var apstrīdēt Vārkavas novada domē, normatīvajos aktosnoteiktajā kārtībā.
 
52. Vārkavas novada dome izskata iesniegumus likumdošanā noteiktajā kārtībā un izdod administratīvo aktu, ko persona var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 
 
 
XVI. NOSLĒGUMA JAUTĀJMI
 
53. Saistošie noteikumi publicējami likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
 
54. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
 
55. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Vārkavas novada domes 2010.gada 23.februāra saistošie noteikumi Nr.9 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”.
 
 Domes priekšsēdētāja Anita Brakovska

 Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 25.09.2015 15:24:49

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Dagnija Dudarjonoka
Tālrunis: 20385972

Notikumu kalendārs
forward
forward
Veselā miesā vesels gars

Aprīlī daudzās pasaules valstīs tika atzīmēta Pasaules Imunizācijas nedēļa, uzsverot vakcinācijas nozīmi katrā dzīves posmā – jaundzimušajiem, bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.

Latvijā Vakcinācijas kalendāra ietvaros par valsts budžeta līdzekļiem bērniem ir pieejama vakcinācija pret 14 infekcijas slimībām, bet pieaugušajiem – ik pēc 10 gadiem pret difteriju un stingumkrampjiem. Turklāt par valsts budžeta līdzekļiem tiek vakcinēti bērni pret ērču encefalītu, kuri dzīvo teritorijās ar visaugstāko saslimstību ar ērču encefalītu, kā arī bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni visā valsts teritorijā.

“Imunizācija ir liels sabiedrības veselības sasniegums, jo miljoniem bērnu ir saglabāta veselība un pat dzīvība, novērstas ciešanas, ko izraisa infekcijas slimības un to nelabvēlīgas sekas. Vakcinācijas rezultātā saslimstība ar vairākām infekcijas slimībām Latvijā ir novērsta vai samazināta līdz tādam līmenim, kas nekad nav bijis reģistrēts. Līdz ar to, ja cilvēks nav bijis vakcinēts un nav pārslimojis bērnībā, turpmākajā dzīves gaitā viņš paliek neimūns, un viņam ir risks inficēties un saslimt tad, kad viņš to negaida. Svarīgi atcerēties, ka vairākas slimības, pret kurām vakcinē bērnībā, nevakcinētajiem pusaudžiem un pieaugušajiem norit smagāk” -, skaidro Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Pateicoties tikko notikušajai SPKC kampaņai “Pasargāts, jo vakcinēts”, pieaugušo vakcinācijas skaits pret difteriju 2017. gada janvārī-martā pieaudzis par 49% salīdzinājumā ar vidējo vakcināciju skaitu tajā pašā periodā pēdējo 3 gadu laikā. SPKC epidemiologi atzīst, ka šī ir ļoti pozitīva tendence, jo Latvijā imunizācijas aptvere pret difteriju nav pietiekoša, savukārt saslimstība ar difteriju pēdējos gados ir pati augstākā Eiropas Savienības valstu vidū.

Informācija no www.spkc.gov.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »