Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 19.02.2018 15:48
Zane, Zuzanna
Dienas teikums

Lai kurp tu dotos, dodies no visas sirds. /Konfūcijs/

 

Apstiprināti ar
Vārkavas novada domes
23.03.2010.lēmumu(protokols Nr.6/4)
Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes
15.05.2012.Saistošajiem noteikumiem Nr.37
        Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes
                                                                    28.03.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.56
Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes
26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.66
Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes
26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.68
Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes
27.12.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.73
    
 
VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12
„PAR PAPILDUS MATERIĀLO PALĪDZĪBU VĀRKAVAS NOVADĀ”
 
Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 43.panta 3.daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3.,4.daļu
 
 
I.       Vispārīgie jautājumi
1.1.       Šie noteikumi nosaka Vārkavas novada pašvaldības papildus materiālās palīdzības veidus, to apmēru, saņemšanas kārtību, kādā piešķirams un izmaksājams pabalsts, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.
1.2.       Tiesības saņemt pašvaldības papildus materiālo palīdzību ir personām, neizvērtējot ienākumus, ja viņu dzīvesvieta ir deklarēta Vārkavas novada pašvaldībā.
 
 
II.    Papildus materiālās palīdzības veidi
2.1.       Apbedīšanas pabalsts.
2.2.       Pabalsts personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm.
2.3.       Pabalsts ugunsgrēkā cietušajām personām.
2.4.       Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu.
(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 15.05.2012.Saistošajiem noteikumiem Nr.37.)
2.5.       Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai.
(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 15.05.2012.Saistošajiem noteikumiem Nr.37.)
2.6.       Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras.
(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 28.03.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.56)
2.7.       Pabalsts donoriem.
(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 27.12.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.73)
    
 
III. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs
3.1.       Vārkavas novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Dienests) ir tiesīgs piešķirt apbedīšanas pabalstu par personu, kuras deklarētā dzīves vieta pirms nāves ir bijusi Vārkavas novada administratīvā teritorija un par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras netiek saņemts likumā „Valsts sociālo pabalstu likums” noteiktais apbedīšanas pabalsts, vai piešķirtais pabalsts nesastāda 285 euro.
(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.66.)
 
3.2.       Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs ir 285 euro un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.66.)
 
3.3.       Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Dienests slēdz līgumu ar apbedīšanas sabiedrību par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, nepārsniedzot 285 euro.
(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.66.)
 
3.4.       Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, Dienestā jāiesniedz:
3.4.1.        iesniegums;
3.4.2.        miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
3.4.3.        Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par piešķirto apbedīšanas pabalstu un tā apmēru vai par pabalsta piešķiršanas atteikumu.
3.5.       Piešķirto materiālo pabalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz klienta kontu, vai ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam.
3.6.       Dienests, saņemot iesniegumu no ģimenes licekļa( apgādnieka) vai personas, kur uzņēmusies apbedīšanu, auto transporta pakalpojumu segšanai( katafalks, bēru viesu pārvadāšana), dienests ir tiesīgs piešķirt pabalstu līdz 35 euro apmērā. Pabalsts tiek piešķirts personām, neizvērtējot personas( ģimenes) materiālo stāvokli.
3.7.       Lai saņemtu noteikto pabalstu, Dienestā jāiesniedz:
            3.7.1.    iesniegums;
            3.7.2.    pakalpojuma sniedzēja kvīts vai piestādītais rēķins.
(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.68)
 
IV.   Personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm pabalsta
piešķiršanas kārtība un apmērs 
4.1.       Vienreizējs pabalsts Vārkavas novada dzīvojošām personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm (dokumentu noformēšanai un pārtikas iegādei ) –36 euro apmērā.
(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.66.)
4.2.       Pabalsta pieprasītājam Dienestā jāiesniedz:
4.2.1.   iesniegums;
4.2.2.    izziņa par atbrīvošanu no ieslodzījuma;
4.2.3.    noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija.
 
V.      Pabalsts ugunsgrēkā cietušajām personām
5.1.       Pabalsts ugunsgrēkā cietušajai personai ir pabalsts mantiskā veidā (kokmateriāli) dzīvojamās mājas vai kūts atjaunošanai. 
5.2.       Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras deklarētā dzīves vieta un ugunsgrēkā cietušais objekts (dzīvojamā māja vai palīgēka) ir Vārkavas novads.
5.3.       Pabalsts piešķirams kā kokmateriāli no pašvaldībai piederošā meža un tā apjoms ir līdz 10 m³ kokmateriālu.
5.4.       Lai saņemtu pabalstu, Dienestā jāiesniedz:
5.4.1.     iesniegums;
5.4.2.     Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akts.
5.5.       Piešķirtos kokmateriālus saskaņojot ar domi un ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību par saviem līdzekļiem no pašvaldības meža izstrādā un izved persona, kurai piešķirts pabalsts.
 
 
                                       V1 Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu
(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 15.05.2012.Saistošajiem noteikumiem Nr.37.)
51 1.      Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu       atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli.
51.2.      Tiesības saņemt pabalstu ir LR pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods, kura deklarētā un pamata dzīvesvieta ne mažāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas , kā arī bērna deklarētā pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
51.3.      Pabalsta apmērs ir 214 euro par katru jaundzimušo bērnu.
(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.66.)
 
51.4.      Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar Vārkavas novada Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
51.5.      Lai saņemtu pabalstu, Dienestā jāiesniedz:
                        51.5.1. iesniegums;
                        51.5.2.dzimšanas apliecības kopija.
51.6.      Pabalsts pieprasāms 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
51.7.      Ja pabalsta pieprasītājs nav laikus saņēmis piešķirto pabalstu Dienesta vainas dēļ, to izmaksā pabalsta pieprasītājam bez termiņa ierobežojuma.
51.8.      Ja pabalsts ir saņemts nepamatoti pabalsta pieprasītāja vainas dēļ, pabalsta pieprasītāja pienākums ir labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu. Ja pabalsta pieprasītājs nepamatoti saņemto pabalstu labprātīgi neatmaksā, pabalsta summu piedzen Vārkavas novada dome, ceļot prasību tiesā.
51.9.      Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušais ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā.
51.10.    Pabalsts piešķirams par jaundzimušajiem, kas dzimuši pēc 2011.gada 31.decemra.
 
V². Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 15.05.2012.Saistošajiem noteikumiem Nr.37.)
 
5.²1. Vienreizējs pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu personai sniegto stacionāro medicīnas pakalpojumu apmaksai, neizvērtējot personas materiālo stāvokli.
5.²2. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5.²3. Pabalsta apmērs ir līdz 65 euro gadā.
(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.66.)
5.²4. Lai saņemtu pabalstu, Dienestā jāiesniedz:
        52.4.1. iesniegums;
                    52.4.2. izdevumus apliecinoši dokumenti (čeki, kvītis).
5.²5. Pabalsts pieprasāms viena gada laikā pēc izrakstīšanās no slimnīcas.”
 
V3. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes proceras
(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 28.03.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.56.)
 5.31. Vienreizējaismateriālaispabalststiekpiešķirtstransporta pakalpojumukompensācija
 klientiem,   kuriem   nepieciešama  hemodialīze procedūra,   neizvērtējot   personas   materiālo
 stāvokli.
5.32. Tiesības saņemt pabalstu irLatvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriempiešķirtspersonaskodsundeklatāpamata dzīvesvieta ne mazākkā pēdējos12mēnešus pirms pabalstapieprašanas ir Vārkavas novadapašvaldības administratīvajā teritorijā.
5.33. Pabalstaapmērsirlīdz72 eurogadāpersonaisaskaņāar sarakstu noLatvijas Nieru slimnieku asociācijas.
5. 34. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz:
1)  iesniegums no klienta;
2)  ārsta izziņu (forma 027/u)par hemodialīzes procedūras nepieciešamību.
 
 
                                  V4 . Pabalsts donoriem
 
(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 27.12.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.73)
5.1. Pabalsts donoriem tiek piešķirts personām, kuras ir nodevušas asinis.
5.4 2. Pabalsta apmērs donoriem par vienu asins nodošanas reizi ir 2,84 euro. Pabalsts tiek izmaksāts pēc katras asins nodošanas reizes, uzrādot izziņu par asins nodošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc asins nodošanas
 
 
VI.   Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
 
6.1.       Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Vārkavas novada Sociālā dienesta vadītājs.
6.2.       Lēmumu par materiālā pabalsta piešķiršanu, pārtraukšanu vai atteikumu Sociālā dienesta vadītājs pieņem viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums.
6.3.       Lēmums par pabalsta piešķiršanu stājas spēkā ar tā paziņošanas dienu.
6.4.       Lēmumu Dienestā izsniedz personai personīgi pret parakstu vai izsūta pa pastu.
6.5.       Dienesta lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu Vārkavas novada domē Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV - 5335, lēmumā norādītajā termiņā.
6.6.       Vārkavas novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
 
 
VII.            Noslēguma jautājumi
7.       Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
 
 
Domes priekšsēdētāja A.VilcānePēdējo reizi izmaiņas veiktas: 25.09.2015 15:33:37

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Dagnija Dudarjonoka
Tālrunis: 20385972

Veselā miesā vesels gars

Aprīlī daudzās pasaules valstīs tika atzīmēta Pasaules Imunizācijas nedēļa, uzsverot vakcinācijas nozīmi katrā dzīves posmā – jaundzimušajiem, bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.

Latvijā Vakcinācijas kalendāra ietvaros par valsts budžeta līdzekļiem bērniem ir pieejama vakcinācija pret 14 infekcijas slimībām, bet pieaugušajiem – ik pēc 10 gadiem pret difteriju un stingumkrampjiem. Turklāt par valsts budžeta līdzekļiem tiek vakcinēti bērni pret ērču encefalītu, kuri dzīvo teritorijās ar visaugstāko saslimstību ar ērču encefalītu, kā arī bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni visā valsts teritorijā.

“Imunizācija ir liels sabiedrības veselības sasniegums, jo miljoniem bērnu ir saglabāta veselība un pat dzīvība, novērstas ciešanas, ko izraisa infekcijas slimības un to nelabvēlīgas sekas. Vakcinācijas rezultātā saslimstība ar vairākām infekcijas slimībām Latvijā ir novērsta vai samazināta līdz tādam līmenim, kas nekad nav bijis reģistrēts. Līdz ar to, ja cilvēks nav bijis vakcinēts un nav pārslimojis bērnībā, turpmākajā dzīves gaitā viņš paliek neimūns, un viņam ir risks inficēties un saslimt tad, kad viņš to negaida. Svarīgi atcerēties, ka vairākas slimības, pret kurām vakcinē bērnībā, nevakcinētajiem pusaudžiem un pieaugušajiem norit smagāk” -, skaidro Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Pateicoties tikko notikušajai SPKC kampaņai “Pasargāts, jo vakcinēts”, pieaugušo vakcinācijas skaits pret difteriju 2017. gada janvārī-martā pieaudzis par 49% salīdzinājumā ar vidējo vakcināciju skaitu tajā pašā periodā pēdējo 3 gadu laikā. SPKC epidemiologi atzīst, ka šī ir ļoti pozitīva tendence, jo Latvijā imunizācijas aptvere pret difteriju nav pietiekoša, savukārt saslimstība ar difteriju pēdējos gados ir pati augstākā Eiropas Savienības valstu vidū.

Informācija no www.spkc.gov.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »