Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 16.01.2019 11:16
Lidija, Lida
Dienas teikums

Ja iesi pa ceļu, kas saucas “vēlāk”, tad nonāksi vietā, kas saucas “nekad!”!

 

APSTIPRINĀTI

 ar Vārkavas novada domes

                                                                               2017.gada 30.oktobra sēdes lēmumu Nr.175 

Precizēti ar Vārkavas novada domes

21.12.2017. sēdes lēmumu Nr.199

 

Vārkavas novada domes 2017.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr.131 „Par papildu materiālo atbalstu Vārkavas novadā”

 

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu 

 

I.       Vispārīgie jautājumi

1.      Šie noteikumi nosaka Vārkavas novada pašvaldības materiālā atbalsta veidus, to apmēru, saņemšanas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu un ar atbalsta piešķiršanu saistīto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2.      Šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu sniedz tikai tām personām (ģimenēm), kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Vārkavas novada administratīvajā teritorijā.

3.      Šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu izmaksu administrē Vārkavas novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Dienests).

 

II.    Materiālā atbalsta veidi un tā piešķiršanas vispārīgā kārtība

 

4.      Vārkavas novada pašvaldības materiālā atbalsta veidi:

4.1.atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai;

4.2.atbalsts apbedīšanas transporta pakalpojumu izdevumu segšanai

4.3.atbalsts personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas;

4.4.atbalsts ugunsgrēkā cietušajām personām;

4.5.atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

4.6.atbalsts medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai;

4.7.atbalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras;

4.8.atbalsts donoriem;

4.9.atbalsts jubilejās;

4.10.    atbalsts politiski represētajām personām;

4.11.    atbalsts personām ar invaliditāti;

4.12.    atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā;

4.13.    atbalsts interešu izglītības mācību izdevumu segšanai;

4.14.    atbalsts krīzes situācijā nonākušai ģimenei (personai).

5.    Lai saņemtu šo noteikumu 4.punktā norādītos materiālo atbalsta veidus, atbalsta pieprasītājs uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu (izņemot gadījumu, ja šajos noteikumos ir paredzēts, ka iesniegums nav jāiesniedz) un iesniedz ienākumus un izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), un citus apstākļus apliecinošus dokumentus.

6.    Izdevumus apliecinošus dokumentus Dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

7.    Dienests sniegtās ziņas pārbauda, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no privātpersonām, ja informāciju nevar iegūt valsts informācijas sistēmā. Dienestam, to pamatojot, ir tiesības pieprasīt atbalsta pieprasītājam dokumentus, kas nepieciešami nozīmīga fakta konstatēšanai un apsekot ģimeni (personu) dzīvesvietā, ja lēmuma pieņemšana nav iespējama bez ģimenes (personas) apsekošanas dzīvesvietā un pastāv strīds par ģimenes faktisko sastāvu dzīvesvietā.

8.    Atbalsta pieprasītājs nav tiesīgs saņemt šajos saistošajos noteikumos minēto atbalstu mērķiem, kuru izdevumu segšanai vai kompensēšanai tā saņēmusi finansiālu atbalstu atbilstoši citiem pašvaldības normatīvajiem aktiem.

9.    Atbalsta saņēmējs šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā saņemto materiālo atbalstu izlieto atbilstoši noteiktajam atbalsta veidam un mērķim.

10.   Ja Dienests konstatē, ka piešķirtais materiālais atbalsts nav izmantots atbilstoši noteiktajām mērķim, atbalsta saņēmējam ir pienākums pilnā apmērā atgriezt materiālo atbalstu Dienestam. Gadījumā, ja atbalsta saņēmējs labprātīgi neatgriež saņemto materiālo atbalstu, Dienestam ir tiesības piedzīt no atbalsta saņēmēja materiālo atbalstu, kas nav izmantots atbilstoši noteiktajām mērķim.

11. Dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12.  Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Dienests atbalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību.

III.    Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai

 

13. Dienests ir tiesīgs piešķirt atbalstu personas apbedīšanas izdevumu segšanai par personu, kuras deklarētā dzīves vieta pirms nāves ir bijusi Vārkavas novada administratīvā teritorija un par kuru netiek saņemts valsts nodrošinātais apbedīšanas pabalsts, vai piešķirtais pabalsts nesastāda 285,00 euro (divi simti astoņdesmit pieci euro 00 centi).

14.   Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai ir vienreizējs, tā apmērs ir 285,00 euro (divi simti astoņdesmit pieci euro 00 centi) un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

15. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Dienests slēdz līgumu ar apbedīšanas sabiedrību par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, nepārsniedzot 285,00 euro (divi simti astoņdesmit pieci euro 00 centi).

16. Lai saņemtu atbalstu personas apbedīšanas izdevumu segšanai, Dienestā jāiesniedz:

16.1.Iesniegums;

16.2.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par piešķirto apbedīšanas pabalstu un tā apmēru vai par pabalsta piešķiršanas atteikumu.

17.              Piešķirto atbalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz klienta norādīto norēķinu kontu, vai ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam.

IV.             Atbalsts apbedīšanas transporta pakalpojumu izdevumu segšanai

 

 

18.    Dienests, saņemot iesniegumu no ģimenes locekļa (apgādnieka) vai personas, kura uzņēmusies apbedīšanu, autotransporta pakalpojumu segšanai (katafalks, bēru viesu pārvadāšana), ir tiesīgs piešķirt atbalstu līdz 35,00 euro (trīsdesmit pieci euro 00 centi) apmērā.

19.      Lai saņemtu atbalstu, Dienestā jāiesniedz:

19.1.    iesniegums;

19.2.    pakalpojuma sniedzēja apmaksas čeks;

20.     Piešķirto atbalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz klienta norādīto norēķinu kontu, vai ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam.

V.    Atbalsts personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas

 

21.   Vienreizējs atbalsts Vārkavas novadā deklarētām, dzīvojošām personām, kuras ir atbrīvotas      no brīvības atņemšanas soda izciešanas (dokumentu noformēšanai un pārtikas iegādei) – 36,00 euro (trīsdesmit seši euro nu 00 centi) apmērā.

22.     Atbalsta pieprasītājam Dienestā jāiesniedz:

22.1.    iesniegums;

22.2.    izziņa par atbrīvošanu no ieslodzījuma;

23.       Piešķirto atbalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz klienta kontu. 

 

VI.      Atbalsts ugunsgrēkā cietušajām personām

 

24.               Atbalsts ugunsgrēkā cietušajai personai ir atbalsts mantiskā veidā (kokmateriāli) dzīvojamās  mājas vai saimniecības ēku atjaunošanai. 

25.              Tiesības saņemt atbalstu ir personai, kuras deklarētā dzīves vieta un ugunsgrēkā cietušais objekts (dzīvojamā māja vai saimniecības) ir Vārkavas novada administratīvajā teritorijā.

26.              Atbalsts piešķirams kā kokmateriāli no Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esoša meža un tā apjoms ir līdz 10,00 (desmit) m³ kokmateriālu.

27.              Lai saņemtu atbalstu, Dienestā jāiesniedz:

27.1.    iesniegums;

27.2.    Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akts.

28.              Piešķirtos kokmateriālus saskaņojot ar Vārkavas novada domi un ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību par saviem līdzekļiem no pašvaldības meža izstrādā un izved persona, kurai piešķirts atbalsts.

 

VII.     Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

 

29.              Vienreizējs atbalsts ģimenei bērna piedzimšanas gadījumā tiek piešķirts, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.

30.              Tiesības saņemt atbalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods, kura deklarētā un pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna deklarētā pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorija.

31.              Atbalsta apmērs ir 214,00 euro (divi simti četrpadsmit euro 00 centi) par katru jaundzimušo bērnu.

32.              Atbalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar Vārkavas novada Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja šis atbalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

33.              Lai saņemtu atbalstu, Dienestā jāiesniedz iesniegumu.

34.              Atbalsts pieprasāms 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

35.              Ja Atbalsta pieprasītājs nav laikus saņēmis piešķirto atbalstu Dienesta vainas dēļ, to izmaksā atbalsta pieprasītājam bez termiņa ierobežojuma.

36.              Atbalstu nepiešķir, ja jaundzimušais ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā.

37.              Piešķirto atbalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē, triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

 

VIII.    Atbalsts medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai

 

38.              Vienreizējs atbalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu personai par saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem (stacionārs, līdzmaksājumi operācijām, magnētiskā rezonanse, rentgena uzņēmumi, kompjūtertomogrāfija, ultrasonogrāfija, elektokardiogrāfija, ehokardioloģija, encefalogrāfija, izmeklējumi ar kontrastvielām), neizvērtējot personas materiālo stāvokli.

39.              Tiesības saņemt atbalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms atbalsta pieprasīšanas, ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

40.              Atbalsta apmērs ir līdz 65,00 euro (sešdesmit pieci euro 00 centi) gadā.

41.              Lai saņemtu atbalstu, Dienestā jāiesniedz:

41.1.    iesniegums;

41.2.    izdevumus apliecinoši dokumentu kopijas (čeki, kvītis) uzrādot oriģinālu.

41.3.    atbalsts pieprasāms viena gada laikā pēc izrakstīšanās no slimnīcas.

42.              Piešķirto atbalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē, triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.   

 

IX.  Atbalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras

 

43.              Vienreizējs materiālais atbalsts tiek piešķirts transporta pakalpojumu kompensācijai  klientiem, kuriem nepieciešama hemodialīzes procedūra, neizvērtējot personas materiālo stāvokli.

44.              Tiesības saņemt atbalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms atbalsta pieprasīšanas, ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

45.              Atbalsta apmērs ir 72,00 euro (septiņdesmit divi euro 00 centi) gadā personai saskaņā ar sarakstu no Latvijas Nieru slimnieku asociācijas.

46.              Lai saņemtu atbalsta, Dienestā jāiesniedz:

46.1.    iesniegums;

46.2.    ārsta izziņa (forma 027/u) par hemodialīzes procedūras nepieciešamību.

47.              Piešķirto atbalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz klienta kontu.

X.  Atbalsts donoriem

 

48.              Donoriem ir tiesības saņemt atbalstu 5,00 euro (pieci euro 00 centi) apmērā par vienu asins nodošanas reizi.

49.              Atbalsts tiek izmaksāts Vārkavas novada domes kasē, pēc katras asins nodošanas reizes, uzrādot izziņu par asins nodošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc asins nodošanas.

XI.  Atbalsts jubilejās

 

50.              Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 50,00 euro (piecdesmit euro 00 centi)  apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 80, 85, 90, 95 un 100 gadu vecumu.

51.              Sasniedzot 101 (viens simts viens) gada vecumu personām ir tiesības turpmāk katru gadu dzimšanas dienā saņemt vienreizēju atbalstu 50,00 euro (piecdesmit euro 00 centi) apmērā.

52.              Atbalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām.

53.              Atbalstu izmaksā skaidrā naudā.

XII.  Atbalsts politiski represētajām personām

 

54.              Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 20,00 euro (divdesmit euro 00 centi) apmērā ir politiski represētajām personām.

55.              Atbalstu piešķir Dienests bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ziņām.

56.              Atbalstu izmaksā skaidrā naudā.

XIII.   Atbalsts personām ar invaliditāti

 

57.              Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 20,00 euro (divdesmit euro 00 centi) apmērā ir personām ar pirmās grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti.

58.              Atbalstu piešķir Dienests bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ziņām.

59.              Atbalstu izmaksā skaidrā naudā.

XIV.   Atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā

 

60.              Apgādnieka zaudējuma gadījumā ir tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 50,00 euro (piecdesmit euro 00 centi)  apmērā, kalendārajā gadā.

61.              Atbalstu piešķir bērnam līdz pilngadības sasniegšanai, ja tas nav stājies laulībā, vai pēc pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem vai studē augstskolā pilna laika studijās.

62.              Līdz pilngadībai atbalstu piešķir apgādnieku zaudējušam bērnam un izmaksā viņa mātei, tēvam vai citai personai, kura saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu faktiski audzina bērnu. Pēc pilngadības sasniegšanas atbalstu izmaksā pašam bērnam.

63.              Atbalstu piešķir Dienests uz personas iesnieguma pamata, nepieciešamie dati pieejami programmā SOPA.

64.              Piešķirto atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē, triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

XV.  Atbalsts interešu izglītības mācību izdevumu segšanai

 

65.              Bērnam ir tiesības saņemt atbalstu interešu izglītības mācību izdevumu segšanai, bet ne vairāk 10,00 euro (desmit euro 00 centi) apmērā mēnesī.

66.              Atbalstu piešķir bērnam līdz pilngadības sasniegšanai, ja tas nav stājies laulībā, vai pēc pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.

67.              Atbalstu izmaksā bērna vecākiem vai citai personai, kura saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu faktiski audzina bērnu.

68.              Atbalstu piešķir Dienests uz personas iesnieguma pamata, pēc izdevumus apliecinošu dokumentu (kvītis, čeki) iesniegšanas.

69.              Dienests atsaka atbalsta piešķiršanā, ja interešu izglītības mācību izdevumi, jau tiek segti no citiem finansējuma avotiem.

70.              Piešķirto atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē, triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

XVI.  Atbalsts krīzes situācijā nonākušai personai

 

71.   Lai saņemtu atbalstu krīzes situācijā nonākušai personai (ģimenei), Dienestā ir jāiesniedz iesniegums.

72.     Dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu ņemot vērā:

72.1.    atbalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ievērojot krīzes situācijas izraisītās sekas;

72.2.    atbalsta pieprasītāja zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā.

73.     Kā atbalsts krīzes situācijā nonākušai personai (ģimenei), tiek izsniegtas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un higiēnas pakas atbilstoši noteiktajām normām.

XVII.  Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

 

74.    Dienesta pieņemto lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Vārkavas novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

75.  Vārkavas novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XVIII.  Noslēguma jautājums

 

76.   Atzīt par spēku zaudējušiem Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošos noteikumus Nr.12 “Par papildus materiālo palīdzību Vārkavas novadā”.

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    A.Brakovska


Paskaidrojuma raksts

Vārkavas novada domes 2017.gada 30.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.131

  Par papildu materiālo atbalstu Vārkavas novadā”

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140.punkts nosaka, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu. Ņemot vērā, ka precizējumu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, jāizdod jauni noteikumi.

Saistošie noteikumi pilnveidoti atbalsta sniegšanas efektivitātes paaugstināšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Vārkavas novada pašvaldība, izmantojot brīvprātīgas iniciatīvas iespēju, ir orientēta atbalstīt novada iedzīvotājus un sniegt finansiālo atbalstu.

Saistošie noteikumi paredz labvēlīgāko normatīvo risinājumu.

Saistošo noteikumu 18.nodaļā, noteikts, ka Vārkavas novada iedzīvotāji varēs pretendēt uz atbalstu krīzes situācijā saņemot, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un higiēnas pakas atbilstoši noteiktajām normām.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts neietekmēs budžetu.

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās Vārkavas novada Sociālais dienests

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas

 

Domes priekšsēdētāja                                               A.Brakovska

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 25.09.2015 15:33:37

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Dagnija Dudarjonoka
Tālrunis: 20385972

Notikumu kalendārs
forward
forward
Veselā miesā vesels gars

Aprīlī daudzās pasaules valstīs tika atzīmēta Pasaules Imunizācijas nedēļa, uzsverot vakcinācijas nozīmi katrā dzīves posmā – jaundzimušajiem, bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.

Latvijā Vakcinācijas kalendāra ietvaros par valsts budžeta līdzekļiem bērniem ir pieejama vakcinācija pret 14 infekcijas slimībām, bet pieaugušajiem – ik pēc 10 gadiem pret difteriju un stingumkrampjiem. Turklāt par valsts budžeta līdzekļiem tiek vakcinēti bērni pret ērču encefalītu, kuri dzīvo teritorijās ar visaugstāko saslimstību ar ērču encefalītu, kā arī bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni visā valsts teritorijā.

“Imunizācija ir liels sabiedrības veselības sasniegums, jo miljoniem bērnu ir saglabāta veselība un pat dzīvība, novērstas ciešanas, ko izraisa infekcijas slimības un to nelabvēlīgas sekas. Vakcinācijas rezultātā saslimstība ar vairākām infekcijas slimībām Latvijā ir novērsta vai samazināta līdz tādam līmenim, kas nekad nav bijis reģistrēts. Līdz ar to, ja cilvēks nav bijis vakcinēts un nav pārslimojis bērnībā, turpmākajā dzīves gaitā viņš paliek neimūns, un viņam ir risks inficēties un saslimt tad, kad viņš to negaida. Svarīgi atcerēties, ka vairākas slimības, pret kurām vakcinē bērnībā, nevakcinētajiem pusaudžiem un pieaugušajiem norit smagāk” -, skaidro Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Pateicoties tikko notikušajai SPKC kampaņai “Pasargāts, jo vakcinēts”, pieaugušo vakcinācijas skaits pret difteriju 2017. gada janvārī-martā pieaudzis par 49% salīdzinājumā ar vidējo vakcināciju skaitu tajā pašā periodā pēdējo 3 gadu laikā. SPKC epidemiologi atzīst, ka šī ir ļoti pozitīva tendence, jo Latvijā imunizācijas aptvere pret difteriju nav pietiekoša, savukārt saslimstība ar difteriju pēdējos gados ir pati augstākā Eiropas Savienības valstu vidū.

Informācija no www.spkc.gov.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »