Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 19.02.2018 15:53
Zane, Zuzanna
Dienas teikums

Lai kurp tu dotos, dodies no visas sirds. /Konfūcijs/

 

   2014. gada 4. martā 
Saistošie noteikumi Nr.79
Vecvārkavā                                                                                        (protokols Nr.4, 2.§)
  
Par  maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā
 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās
daļas 9. punktu un 43.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 14. panta sesto daļu
 
 
I.   Vispārīgie nosacījumi
1.     Šie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni ģimenei(personai) Vārkavas novadā, kas tiek atzīta par maznodrošinātu, tā ir Vārkavas novada administratīvajā teritorijā deklarēta ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene(persona)),kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis unlēmumu pieņemšanas, un apstrīdēšanas kārtību.
2.     Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 214.
3.     Uz 2. punktā minētajām ģimenēm (personām) attiecināmi sekojoši kritēriji:
3.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri;
3.2. tai nepieder lauksaimniecībā izmantojamā zeme vairāk par 5 ha ģimenei un 3 ha vienai personai;
3.3. tai nepieder mežs;
3.4. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
3.5. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
3.6. tā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, izņemot šādus gadījumus:
3.6.1.     persona ar invaliditāti, kas saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu;
3.6.2.     sieviete grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai cita persona bērna kopšanas periodā;
3.6.3.     viens no bērna invalīda vecākiem;
3.6.4.     persona, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā;
3.7. tā pēdējo divu gadu laikā nav atsavinājusi sev piederošu nekustamo īpašumu trešajai personai.
 
 
II. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana
4.     Lai saņemtu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, ģimene (persona) iesniedz Vārkavas novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Dienests) rakstveida pamatotu iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.
5.     Deklarācijā tās iesniedzējam jānorāda ziņas par sevi un pārējām personām, kuras deklarētas vienā mājoklī un kurām ar iesniedzēju ir kopīgi izdevumi par uzturu un mājokli (šo noteikumu izpratnē – ģimene), kā arī par atsevišķi dzīvojošu apgādnieku vai atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
6.     Dienests novērtē ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām ziņām par ģimenes (personas) rīcībā esošajiem ienākumiem un īpašumiem, ko apliecina:
6.1. izziņa par ienākumiem no algota darba pēdējo trīs mēnešu laikā par katru nodarbināto personu vai izziņa no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarbnieka statusu pēdējo trīs mēnešu laikā;
6.2. informācija par uzturlīdzekļu maksājumu apmēru par pēdējiem trīs mēnešiem, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā. Ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz izziņa no tiesas par uzturlīdzekļu piedziņu;
6.3. izziņa no izglītības iestādes, ja tā nav pašvaldības izglītības iestāde, par ģimenes locekli, kas mācās attiecīgajā izglītības iestādē, izziņā norādot stipendijas apmēru, informāciju par pilna vai nepilna laika studijām;
6.4. personas, kuras ir pašnodarbināta persona – jāiesniedz deklarācija no Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem 12 mēnešiem.
7.     Dienesta sociālais darbinieks, pēc nepieciešamības, pārbauda ģimenes (personas) sadzīves apstākļus un sastāda noteikta parauga dzīvesvietas apsekošanas aktu.
8.     Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
9.     Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs, izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz sešiem mēnešiem, pārējos gadījumos – uz 12 mēnešiem. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu apliecina Dienesta izdota izziņa.
 
 
                          III. Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
 
10. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu Dienests pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
11. Lēmumu Dienests rakstiskā veidā izsniedz klientam pret parakstu vai nosūta pa pastu.
12. Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
13. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Vārkavas novada domē, iesniedzot rakstveida iesniegumu Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Upmalas novadā, LV- 5335, lēmumā norādītajā termiņā.
14. Vārkavas novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā varpārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601.
 
IV Noslēguma jautājumi 
15. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
 
                              Domes priekšsēdētājas vietniece A.Vilcāne
 
Vārkavas novada domes 2014.gada 4.marta saistošo noteikumu Nr.79 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā”paskaidrojuma raksts
 
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1.Projekta nepieciešamības pamatojums
1.1. saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālāstāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot,Vārkavas novadā deklarētaģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopējiizdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī vai atsevišķidzīvojoša persona, tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību,kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis;
1.2. šobrīd Vārkavas novadā nav tiesiska noregulējuma kā tiek noteikts maznodrošinātās personas statuss.Tiesiskā regulējuma neesamība, kādā kārtībā ģimene(persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, radītu situāciju, katiktu liegta iespēja pretendēt uz palīdzību dzīvokļa jautājumurisināšanā, jo likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumurisināšanā" 14. panta sestā daļa paredz, ka pirmkārt ar dzīvojamoplatību nodrošināmas „attiecīgās pašvaldības domes (padomes)noteiktas citas maznodrošinātu personu kategorijas”, kas Vārkavas novadā, atbilstoši saistošajos noteikumus noteiktajam, irģimenes (personas), ja tās ienākumi uz katru ģimenes loceklipēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 214, ievērojot arīvairākus nosacījumus attiecībā uz īpašumu, naudas uzkrājumiemu.c.;
1.3. izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Parpašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9. punktu un 43.panta trešodaļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu.
2.Īss projekta izklāsts
2.1.saistošie noteikumi tiks paredzēti Vārkavas novadādeklarēto maznodrošināto ģimeņu (personu) statusa noteikšanai;
2.2.saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteiktkritērijus un kārtību, kādā ģimene (persona) tiek atzīta parmaznodrošinātu;
2.3.maznodrošinātas ģimenes (personas) status tiekpiešķirts ievērojot vienlīdzības principu;
2.4.ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātasģimenes (personas) statusam Vārkavas novada Sociālais dienestsnovērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas)atzīšanu par maznodrošinātu, kā arī pārbaudot iztikas līdzekļudeklarācijā norādītās ziņas.
3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
3.1.saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozētapapildus finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu
3.2.saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai navnepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietasvai paplašināt esošo institūciju kompetenci;
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms
5.Informācija par administratīvajām procedūrām
5.1.Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Vārkavas novada Socialais dienests, kasir tiesīgskontrolētsaistošo noteikumu ievērošanu un piešķirt maznodrošinātas personas statusu.
5.2.saistošo noteikumu projekts neskar administratīvāsprocedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.
6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošie noteikumi tiks publicēti vietējā avīzē “Ozolupe” un mājas lapā internetā www.varkava.lv.
 
Vārkavas novada domes priekšsēdētājas vietniece A.VilcānePēdējo reizi izmaiņas veiktas: 25.09.2015 12:05:29

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Dagnija Dudarjonoka
Tālrunis: 20385972

Notikumu kalendārs
forward
forward
Veselā miesā vesels gars

Aprīlī daudzās pasaules valstīs tika atzīmēta Pasaules Imunizācijas nedēļa, uzsverot vakcinācijas nozīmi katrā dzīves posmā – jaundzimušajiem, bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.

Latvijā Vakcinācijas kalendāra ietvaros par valsts budžeta līdzekļiem bērniem ir pieejama vakcinācija pret 14 infekcijas slimībām, bet pieaugušajiem – ik pēc 10 gadiem pret difteriju un stingumkrampjiem. Turklāt par valsts budžeta līdzekļiem tiek vakcinēti bērni pret ērču encefalītu, kuri dzīvo teritorijās ar visaugstāko saslimstību ar ērču encefalītu, kā arī bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni visā valsts teritorijā.

“Imunizācija ir liels sabiedrības veselības sasniegums, jo miljoniem bērnu ir saglabāta veselība un pat dzīvība, novērstas ciešanas, ko izraisa infekcijas slimības un to nelabvēlīgas sekas. Vakcinācijas rezultātā saslimstība ar vairākām infekcijas slimībām Latvijā ir novērsta vai samazināta līdz tādam līmenim, kas nekad nav bijis reģistrēts. Līdz ar to, ja cilvēks nav bijis vakcinēts un nav pārslimojis bērnībā, turpmākajā dzīves gaitā viņš paliek neimūns, un viņam ir risks inficēties un saslimt tad, kad viņš to negaida. Svarīgi atcerēties, ka vairākas slimības, pret kurām vakcinē bērnībā, nevakcinētajiem pusaudžiem un pieaugušajiem norit smagāk” -, skaidro Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Pateicoties tikko notikušajai SPKC kampaņai “Pasargāts, jo vakcinēts”, pieaugušo vakcinācijas skaits pret difteriju 2017. gada janvārī-martā pieaudzis par 49% salīdzinājumā ar vidējo vakcināciju skaitu tajā pašā periodā pēdējo 3 gadu laikā. SPKC epidemiologi atzīst, ka šī ir ļoti pozitīva tendence, jo Latvijā imunizācijas aptvere pret difteriju nav pietiekoša, savukārt saslimstība ar difteriju pēdējos gados ir pati augstākā Eiropas Savienības valstu vidū.

Informācija no www.spkc.gov.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »