Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 03.10.2023 00:31
Elza, Ilizana
Dienas teikums

Mīlestība ir vienīgais, kas dara dzīvi panesamu, kas līdzsvaro bezjēgu. /Benita Veisberga/

 

Nevalstiskās organizācijas Vārkavas novadā
 
 
Pēc Latvijas Pilsoniskās alianses mājas lapas datiem nevalstiskās organizācijas (NVO) jeb sabiedriskās organizācijas, jeb biedrības ir publiskas personas - nevaldības organizācijas, kas apvieno biedrus pēc brīvprātības principa, kopīgu mērķu sasniegšanai, ievērojot organizācijas ideoloģiju; tās ir organizācijas, kuras veidojušās uz privātas iniciatīvas pamata bez peļņas gūšanas mērķa. Latvijā ir divi sabiedrisko (nevalstisko) organizāciju veidi - biedrības un nodibinājumi. Šā dokumenta ietvaros šajā jēdzienā netiek ietvertas reliģiskās organizācijas, arodbiedrības un politiskās partijas.

 

Aktīvās biedrības Vārkavas novadā uz 10.05.2019 (avots: Lursoft)

 

 

Biedrība "Jaunvide"

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 01.04.2019.

Reģistrācijas numurs: 40008286136

Juridiskā adrese: Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Dubenca, "Atvases", LV-5325

Darbības mērķis: Veicināt lauku jauniešu iesaistīšanos dažādu iniciatīvu un neformālās izglītības, kultūras, tūrisma, vides un veselīga dzīvesveida projektu īstenošanā.

E-pasta adrese: pasts@jaunvide.lv  Tālr.: 28362243

Internetvietne: www.jaunvide.lv

 

 


 

Biedrība "Mednieku kolektīvs Vonogi"

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 19.06.2018

Reģistrācijas numurs: 40008277720

Juridiskā adrese: Vārkavas nov., Upmalas pag., Svaļbiški, "Rudzupuķes", LV-5316

Darbības mērķis: Apvienot un koordinēt fiziskas un juridiskas personas tādas medību saimniecības izveidošanā un uzturēšanā, kurā tiek ievērotas mežsaimniecības, lauksaimniecības intereses, kā arī dabas un veselības aizsardzības principi, cenšoties panākt medījamo zvēru un putnu optimālu skaitu, kvalitāti apsaimniekojamā teritorijā, organizējot to apsardzību, audzēšanu, piebarošanu un organizēt kolektīvās sporta un saimnieciskās darbības medības.

Tālr.: +371 20203088

 


Biedrība "Es Latgalei"

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 24.12.2004

Reģistrācijas numurs: 40008070576

Juridiskā adrese: Arendoles muiža, Arendole, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV - 5325

 

Darbības mērķi: Arendoles muižas atjaunošana un apsaimniekošana.Tūrisma infrastruktūras veicināšana un izveidošana Arendolē un Latgalē kopumā.Informatīvi vēsturiskas ekspozīcijas izveidošana un uzturēšana par Arendoles un Latgales vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu.Izglītojošus, kultūras un citu pasākumu organizēšana, lai saglabātu un attīstītu tradicionālo Latgales novada kultūru, mākslu un amatniecību.

 

Latgale lielākajā Latvijas sabiedrības daļā, tiek uzskatīta par nomali, ar atpalikušu ekonomiku un sabiedrību. Arī runājot par kultūras un vēstures mantojumu Latvijā vispirms tiek uzsvērta Kurzemes hercogiste un tās laiku mantojums. Lai lauztu stereotipu par kultūras mantojuma izpratni un nozīmi Latvijas un Latgales sabiedrībā, 2002. gadā tika dibināta sabiedriskā organizācija „Es Latgalei” (no 2004. gada biedrība), kuras mērķis ir Latgales kultūras mantojuma aizsardzība, saglabāšana un attīstība.

Biedrība sadarbojas un piedalās vairāku nevalstisko organizāciju darbībā un pasākumos, piemēram, Latvijas Piļu un Muižu asociācija, Ludzas amatniecības centrs, Latgales Studentu Centrs, Latgales Etnokultūras centrs, Latgales Sāta un citos. Biedrība aktīvi piedalās Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Arendoles muižas restaurācijā, kur tiek tiek piesaistīti arī VKKF līdzekļi. Tāpat arī Arendoles muižā biedrība ir organizējusi vairākus pasākumus saistītus ar Latgales valodas un mākslas popularizēšanu. Arendoles muižā ir sabiedrībai patstāvīgi pieejama ekspozīcija par Arendoles muižu un tās cilvēku vēsturi.

 

Kontakti: 29229713,  29421413 (Faimja un Arvīds Turlaji).

 


 

Biedrība "Ezerkrasts"
Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrācijas datums: 10.09.2009

Reģistrācijas numurs: 40008146043
Juridiskā adrese: "Lazdāni", Rožkalnu pag., Vārkavas nov., LV-5325

Darbības mērķi: veicināt vietējās lauku teritorijas attīstībā un vides sakārtošanā; veicināt veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu; attīstīt sporta aktivitātes un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem; savstarpējo attiecību veidošanas kultūra starp darījumu partneriem, līdzcilvēkiem un ģimenes locekļiem; pozitīvas attieksmes veidošana pret sevi, sabiedrību un tajā notiekošajiem procesiem; veicināt interešu izglītību; kopīgu projektu īstenošana un sadarbība ar Latvijas un ārvalstu organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem.

Valde: Irita Meldere, Māris Melders, Renārs Vaivods


 


 

Biedrība „Atvases”

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 19.10.2009

Reģistrācijas numurs: 40008148063

Juridiskā adrese: "Dižliepas", Stivrenieki, Vārkavas pag., Vārkavas nov., LV-5337

Darbības mērķi: 1.Bērniem un ģimenēm draudzīgas vides izveidošana un uzturēšana Vārkavas novadā; 2.Morāla un materiāla atbalsta sniegšana mātēm un ģimenēm ar bērniem, kas nonākuši krīzes situācijā; 3.Veselīga dzīvesveida popularizēšana bērnu un jauniešu vidū; 4.Labdarības veicināšana; 5.Ģimenes brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespēju popularizēšana; 6.Pieredzes apmaiņa un sadarbība ar citām iestādēm un organizācijām biedrības mērķu sasniegšanai.

Valde: Ilga Pokšāne, Silvija Vilcāne, Edgars Vilcāns

Kontakti: 28757664, ilga.poksane@inbox.lv

 


 

Biedrība vecāku biedrība "Pūces māja"

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 07.12.2009

Reģistrācijas numurs: 40008150655

Juridiskā adrese: Skolas iela, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov., LV-5337

Darbības mērķi: 1.Pilsoniskā sabiedriskā attīstīšana; 2.Labdarības un labklājības veicināšana; 3.Vecāku izglītības, kultūras līmeņa padziļināšana un veselīga dzīves veida propagandēšana.

Valde: Līga Lutinska, Edgars Plonis, Maruta Raudziņa, Zinaīda Stubure, Anna Vaivode

Kontakti: 27824074, pucesmaja2009@inbox.lv

 


 

Biedrība „Dabas draugu klubs”

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 22.09.2000

Reģistrācijas numurs: 50008054291

Juridiskā adrese: Vārkavas vidusskola, Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335

Darbības mērķi: Latvijas sabiedrības vides apziņas un vides izglītības līmeņa celšana; Latvijas bioloģiskās daudzveidības pētījumu organizēšana un rezultātu izmantošana sabiedriskās vides politikas ietekmēšanā; sabiedrības demokratizācijas procesu veicināšana.

 

 


 

Biedrība „Arendole”

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 31.05.2010

Reģistrācijas numurs: 40008160757

Juridiskā adrese: "Kļavu mājas", Arendole, Rožkalnu pag., Vārkavas nov., LV-5308

Darbības mērķi: 1.Veicināt ilgtspējīgu lauku attīstību - iedzīvotāju labklājību; 2.Veicināt pašdarbības kolektīvu pulcēšanās vietas un aktīvās atpūtas vietas ierīkošanu un attīstību; 3. Mūzikas festivālu rīkošana un starpnovadu sadraudzības sekmēšana; 4.Veicināt sporta un lauku tūrisma attīstību; 5.Veicināt atbalstu kultūras objektu attīstībai un saglabāšanai; 6. Sadarbības veicināšana ar reģiona NVO (nevalstiskajām organizācijām).

Valde: Māris Malnačs, Staņislavs Malnačs, Jānis Paukšte

Kontakti: maris.malnacs@inbox.lv

 


 

Biedrība „Latgolys partizanu pulks”

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 15.03.2013

Reģistrācijas numurs: 40008206821

Juridiskā adrese: "Arendoles muiža", Arendole, Rožkalnu pag., Vārkavas nov., LV-5325

Darbības mērķi: 1. Dažādu tūrisma, kultūrvēsturisku muzeja ekspozīciju un labdarības pasākumu organizēšana un vadīšana; 2.Latgales reģiona vēstures notikumu izpēte, filmu studija un preses izdevniecība; 3.Latgales reģiona kara un citu vēsturisku notikumu rekonstrukcija; 4.Pasaules karos un partizāņu gaitās kritušo karavīru apbedījumu vietu meklēšana, pārapbedīšana, piemiņas vietu veidošana un kopšana; 5.Citas ar likumdošanu atļautās darbības.

Valde: Andris Trokša, Arvīds Turlajs

Kontakti: 29229713, arendole@apollo.lv

 


 

Biedrība "Mednieku klubs Kaži"

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 25.06.2012

Reģistrācijas numurs: 40008196472

Juridiskā adrese: "Dīķīši", Vanagi, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5316

Darbības mērķi: 1.Attīstīt medību saimniecību un makšķerēšanu uz dabas resursu saglabāšanas un ilgtspējības principiem. 2.Attīstīt lauku tūrismu un atpūtas iespējas Latgales reģionā. 3.Aizstāvēt biedru intereses valsts un pašvaldību institūcijās. 4.Veicināt apkārtējās vides sakārtošanu, kultūrvides un tradīciju saglabāšanu. 5.Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām. 6.Veicināt šaušanas sporta attīstību.

Valde: Ervīns Praņevskis


 


 

Biedrība Preiļu mednieku klubs "MEŽA AVOTIŅŠ"

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 16.02.2001

Reģistrācijas numurs: 40008057614

Juridiskā adrese: "Alkšņu pļavas", Rožkalnu pag., Vārkavas nov., LV-5325

Darbības mērķi: Attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas ilgtspējīgas izmantošanas principiem; popularizēt medības kā Latvijas vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtras veidu ar iespēju lauku vides attīstībai; aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses; organizēt un veicināt mednieku, trofeju ekspertu un kinologu apmācību;veicināt šaušanas sporta attīstību, ierīkojot šautuves, organizējot apmācības kursus un sacensības; rīkot medību trofeju un suņu izstādes, kā arī citus mednieku sabiedriskos pasākumus; sniegt Biedrības biedriem konsultācijas medību saimniecības organizācijas un citos ar medībām saistītos jautājumos; savas kompetences ietvaros kontrolēt medību normatīvo aktu ievērošanu.

Valde: Pēteris Šņepsts

Kontakti: snepstspeteris@inbox.lv

 


 

Biedrība „Vēlme”

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 01.10.2009

Reģistrācijas numurs: 50008147271

Juridiskā adrese: "Vanagu skola", Vanagi, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5316

Darbības mērķi: Veicināt un atbalstīt vietējo iedzīvotāju pašdarbības centienus, iesaistīt radošajās aktivitātēs; popularizēt bērnu, jauniešu un pieaugušo tālākizglītību; aktīva dzīvesveida veicināšana.

Valde: Natālija Skutele, Ināra Kļavinska, Gunārs Skutelis

Kontakti: 26359741, natalija-skutele@inbox.lv

 


 

Biedrība „ZENĪTS PLUS"

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 28.03.2012

Reģistrācijas numurs: 40008192127

Juridiskā adrese: "Jaunaudzes", Dubenca, Rožkalnu pag., Vārkavas nov., LV-5325

Darbības mērķi: 1.Paaugstināt vietējo iedzīvotāju kapacitāti, realizējot pašu izstrādātus projektus; 2.Sekmēt ilgtspējīgu lauku attīstību, īstenojot aktivitātes, kas saistītas ar iedzīvotāju atpūtas un izklaides iespējām, atbalsta sniegšanu sociālā riska iedzīvotāju grupām un personām ar īpašām vajadzībām; 3.Veicināt iedzīvotāju labklājību un pilsoniskās sabiedrības veidošanos, dažādojot kultūras pakalpojumu izmantošanas iespējas Latgalē un citos Latvijas novados.

Valde: Jānis Kudiņš, Jānis Zieds – Ziediņš, Marija Ziemele, Andris Ziemelis

 


 

Biedrība ģimenes palīdzības centrs "Ligzda"

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 22.02.2001

Reģistrācijas numurs: 40008057845

Juridiskā adrese: Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov., LV-5337

Darbības mērķi: Apzināt ģimenes problēmas, apgūt šo problēmu cēloņus un atbilstoši izstrādāt darbības programmas kultūras un pašizglītības jomās, tādējādi sekmējot pagasta iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā apritē; nodarboties ar sociālās palīdzības sniegšanu bērniem un jauniešiem no nelabvēlīgajām un mazturīgajām ģimenēm, veciem ļaudīm u.c., sadarbībā ar skolu veikt konsultācijas bērnu vecākiem, nodrošināt iedzīvotāju interešu izglītību, organizēt nodarbības pirmskolas vecuma bērnu sagatavošanai skolai; popularizēt centra darbību masu informācijas līdzekļos; sadarboties ar citām biedrībām.

Valde: Elvīra Āboliņa, Lucija Armane, Aija Bitinas, Lidija Klindžāne, Irēna Lazdāne

Kontakti: 28715317, elillija@inbox.lv

 


 

Biedrība „Dzintars 2007”

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 25.06.2007

Reģistrācijas numurs: 40008116443

Juridiskā adrese: Saules iela 2, Rimicāni, Rožkalnu pag., Vārkavas nov., LV-5325

Darbības mērķi: sabiedrības prioritāro vajadzību izzināšana un realizācija; sabiedrības indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot: bērnu, jauniešu, pieaugušo un sociālo riska grupu tālākizglītībai, sabiedrības un vides veselības veicināšanai;vietējās sabiedrības sociālā klimata uzlabošanai; sabiedrības sociālo grupu savstarpējās sadarbības attīstīšanai un popularizēšanai; jauniešu iespējām laukos; iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšanai sabiedrības dzīves norisēs; sabiedrības un pašvaldības tuvināšanās; starpinstitucionālās sadarbības attīstīšana; līdzdarbošanās un piedalīšanās pasākumos un projektos, kas vērsti uz sabiedrības attīstību un labklājību; līdzsvarotas sabiedrības, ekonomikas un vides ekoloģiskā stāvokļa attīstības ideju popularizēšana; līdzīgas darbības pieredzes apmaiņa Latvijā un ārzemēs.

 

 


 

Biedrība „Vārkavas novada pensionāri”

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 11.09.2006

Reģistrācijas numurs: 50008106061

Juridiskā adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335

 

Darbības mērķi: veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos; latviskas vides tradīciju saglabāšana un pilnveidošana, īpašu uzmanību pievēršot: pieaugušo un sociālo riska grupu tālākizglītībai; estētiskās vides veidošanai un polularizēšanai; vietējās sabiedrības sociālā klimata uzlabošanai; veselīga dzīvesveida veicināšani un popularizēšanai; saturīga brīvā laika organizēšanai. Līdzīgas darbības pieredzes apmaiņa Latvijā un ārzemēs, sadarbība ar Baltijas, Ziemeļvalstu un citu ES valstu mazo pilsētu un ciematu apvienībām; sadarbība ar Vārkavas novada pašvaldību; sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām; dažādu projektu izstrādāšana un realizācija.

Valde: Helēna Piziča, Larija Lazdāne, Elga Upeniece, Marija Gavare, Marija Salceviča, Velta Augšpūle, Bonifācijs Vaivods.

Kontakti: mob.: 29443089, E-pastshpizica@gmail.com

 


 

Biedrība "WORKAVS"

Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Reģistrācijas datums: 07.07.2011

Reģistrācijas numurs: 40008180607

Juridiskā adrese: Padomes iela 37, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335

Darbības mērķi: celt procesu attīstības efektivitāti tautsaimniecībā, kultūrā, mākslā, zinātnē, izglītībā, vides un dabas aizsardzībā, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas un intelektuālos sasniegumus; permakultūras, pamatprincipi un pieredze pasaulē, iespējas ieviest inovatīvus risinājumus dzīves kvalitātes uzlabošanai, šīs metodes pielietošanai komerciālā saimniekošanā, veicinot jaunu produktu ražošanu; attīstīt ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā un atbalstīt personu aktīvāku iesaistīšanos bērnu un jauniešu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no to nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa, izmantojot jaunāko tehnoloģiju iespējas; sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana, sociālās aprūpes realizēšana; piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā, izmantojot biedrības apkopoto informāciju; iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai.

Valde: Jāzeps Dzenis, Ilze Mežniece, Jānis Upenieks

Kontakti: 26358845 (Ilze)

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 18.09.2015 12:16:45

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »