Vārkavas apvienības pārvaldes ziņas
Vārda dienas 02.10.2023 23:31
Ilma, Skaidris
Dienas teikums

Mīlestība ir vienīgais, kas dara dzīvi panesamu, kas līdzsvaro bezjēgu. /Benita Veisberga/

 

Vārkavas novada bāriņtiesa
   
 • Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335
 • Tālrunis: 20384632
 • E-pasta adrese: barintiesa@varkava.lv
 • Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Iveta Stivriška
Apmeklētājus pieņem:

Vārkavas novada domē - Skolas ielā 5, Vecvārkavā – pirmdienās no plkst.13.00 - 16.30, trešdienās no plkst.9.00 – 12.00.

 

 UZMANĪBU!

Konstatējot vardarbību pret bērniem vai krīzes situācijās ģimenēs ārpus bāriņtiesas darba laika lūgums zvanīt Valsts policijai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.

 

 

Vārkavas novada bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura veic darbības bāriņtiesas kompetences ietvaros, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un publiskajiem tiesību principiem. Vārkavas novada bāriņtiesas darbības teritorija ir Vārkavas novada administratīvā teritorija. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
 
Bāriņtiesas sastāvs: priekšsēdētāja Iveta Stivriška
Bāriņtiesas locekles: Anita Lazdāne, Mairita Stulpiņa, Inga Some
Protokoliste: Antoņina Rusiņa
 
 

Bāriņtiesas pienākumi
 
 •  Pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;
 • pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas - mantojuma atstājēja - kontu atlikumiem, kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;
 • veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
 •  uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
 • iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai citas rīcībnespējīgas personas interesēs;
 • veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
 • lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa  atzinumu par izpētes rezultātiem;
 • pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.
 
Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi
 
Bāriņtiesa:
 •  aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 •  izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 •  sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
 • sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā. 
Bāriņtiesas kompetences
 
Bērna personisko interešu aizstāvība
 
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:
 • lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
 • lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
 • nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;
 • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu;
 • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina, un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;
 • veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.
 
Domstarpību izšķiršana
 
 • Bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
 •  bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos(izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu;
 • bāriņtiesa izšķir bērna un vecāku domstarpības;
 • bāriņtiesa izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.
 
Piekrišana paternitātes atzīšanai

Ja bērns ir nepilngadīgs un viņam nav nodibināta aizbildnība, bāriņtiesa lemj par piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja:
 • bērna māte mirusi;
 • tiesa bērna māti vai tēvu atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ;
 • bērna mātes atrašanās vieta nav zināma.
 
Bērna mantisko interešu aizsardzība

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos:
 • lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 10 000 latu) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 10 000 latu) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 •  lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
 •  ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
 •  lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 • lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 • veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.
 
Bērna aprūpes un aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana

    Bāriņtiesa lemj:
 •  par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam;
 •  ja bērna aprūpes tiesību atņemšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību atjaunošanu;
 • bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai.
Audžuģimene
    Bāriņtiesa lemj:
 •  par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
 •  par audžuģimenes statusa piešķiršanu;
 •  par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.
 
Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana
 
Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:
 •    bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
 •    bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības;
 •    bērna vecāki ir atzīti par rīcībnespējīgiem;
 •    bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
 •    bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
 •    abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
 •    aizbildnis nolēmis adoptēt savu aizbilstamo.
 
Adopcija
Bāriņtiesa lemj:
 •   par personas atzīšanu par adoptētāju;
 •   par brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos;
 •   par to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
 •   par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
 •   par pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
 •   par adopcijas atbilstību bērna interesēm.
 
Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
 
Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
 
Bērna ārpusģimenes aprūpe pēc vecāku lūguma
 
Bāriņtiesa lemj par bērna ārpusģimenes aprūpi pēc vecāku lūguma, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.

Aizgādņa iecelšana
 
Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:
 • personai, kuru tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, un tās mantai;
 • personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ;
 • promesošas vai pazudušas personas mantai;
 • mantojumam.
 
Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.
Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.
Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē. Bāriņtiesas sēdi vada bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis. Bāriņtiesas sēdē piedalās sēdes vadītājs un vismaz divi bāriņtiesas locekļi.

Iepazīšanās ar lietā esošajiem materiāliem

Ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem dokumentiem var iepazīties konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, to pilnvarotās personas un lietā pieaicinātais tulks, pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas no lietas dalībniekiem.
 Ja nav iespējams iepazīties ar lietas materiāliem pieprasījuma saņemšanas dienā, bāriņtiesa vienojas ar personu par laiku, bet ne vēlāk par trim darbadienām, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem. Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesastelpās (Skolas ielā 5, Vecvārkavā) bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanos ar lietas materiāliem var nenodrošināt.
Personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, bāriņtiesanodrošina iespēju izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot nepieciešamo lietā esošo dokumentu kopijas.
Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos  sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem, par kuriem valsts nodevas tiek iemaksātas novada domes kasē. Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic apliecinājumus, ja ir noteikti zināms, ka darījuma dalībnieki ir pilngadīgi un rīcībspējīgi.
 
 Apliecinājumu veikšanai nepieciešams iepriekš pieteikties pa tālr. 20384632.
 
 

 

Bāriņtiesu likuma 79.pants. Valsts nodevas

 
(1)  Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

 

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu - 11,38 euro;

2) par darījuma apliecināšanu - 7,11 euro;

3) par testamenta sastādīšanu vai atsauk­šanu - 18,50 euro;

4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā - 34,15 euro;

5) par pilnvaras sagatavošanu - 4,27 euro;

6) par pilnvaras apliecināšanu - 2,85 euro;

7) par paraksta apliecināšanu - 2,85 euro;

8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu  - 1.42 euro (par katru lappusi);

9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu - 1,42 euro (par katru lappusi);

10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu - 0,43 euro; (par katru lappusi);

11) par paziņojuma izsniegšanu - 4,27 euro;

12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu - 4,27 euro;

13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu - 7,11 euro;

14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma - 4,27 euro;

15) par mantojuma saraksta sastādīšanu - 48,38 euro;

16) par cita veida dokumentu sastādīšanu - 4,27 euro (par katru lappusi).

 

(2) Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.

 

 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 60. pantu, apliecinājumus un citus uzdevumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja. Personas, kuras griežas bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda pasi un nepieciešamos dokumentus.

 
Atkarībā no noslogotības, dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā, jo bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 17.09.2015 15:15:08

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: varkava@preili.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »